Петромакс Рифайнъри България АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Предмет на дейност: всички дейности, свързани с извличането, производството, съхранението, манипулирането във всяка фаза на производството, транспорт, придобиване, продажба и всякакво разпореждане с въглеводороди и подземни богатства, в т. ч. нефт и всички деривати, придобиване, управление, експлоатация и продажба на индустриални земи, промишлено оборудване и производствени мощности, придобиване, управление, продажба и участие в други дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1