Авеню Продакшънс ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Издаване на звукозаписи
Предмет на дейност: Осъществяване на търговска дейност с музикални и аудиовизуални произведения и други свързани с тези дейности продукти. продуциране и издаване на звукозаписи, музикални и аудиовизуални произведения, производство и разпространение на носители, съдържащи такива произведения, както и музикално - издателска дейност и мениджмънт на артисти, осъществяване на търговска дейност във всички разрешени от закона форми с всички разрешени от закона стоки, производствена, строителна, инженерингова, маркетингова, спедиционна, транспортна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантъорска, туристически, рекламна, консултантска, информационна, външно - търговска дейност, представителство, агентство, комисионерство, и посредничество на български и чужди фирми и физически лица в страната и чужбина, изграждане и експлоатация на заложни къщи и оказионни магазини, както и всякаква друга дейност, разрешена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1