Авангард 2002 ООД - Панагюрище
Област: Пазарджик
Дейност: Търговия на дребно с фармацевтични стоки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други преработени вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна и консигнационна търговия, бартерни сделки, външнотърговска дейност, складова, лизингова, спедиционна дейност на търговско представителство и посредничество, производство с цел продажба, туристически, хотелиерски, рекламни и информационни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ветеринарни услуги от правоспособни лица, вкл. откриване на ветеринарномедицински аптеки и складове за търговия на едро с цел свободна продажба, съхранение, приготвяне и отпускане по лекарско предписание на разрешените в страната за употреба лекарствени средства, биопрепарати, дезинфекционни, дератизационни и дезинсекционни препарати и инструментариум, превързочни и санитарни материали, храни и аксесоари за животни, уреди и пособия за ветеринарномедицински и животновъдни нужди, продажба на препарати за растителна защита, торове и семена на едро и дребно, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на лични или обществени помещения и сгради, обитавани или ползвани от хора или животни, за придобиване на права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1