Авва Консулт Инженеринг ООД - София
Област: София-град
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Жилищно, промишлено, социално-битово строителство, проучване и проектиране, ремонтна и реставрационна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, инвеститорска дейност, маркетингова, инженерингова, посредническа дейност, консултантски услуги, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми и лица в страната и в чужбина (без процесуално), международен транспорт, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1