Авал Ин АД - София
Област: София-град
Дейност: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Предмет на дейност: Извършване на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България и в чужбина, а именно: 1. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; 2. изпълнение на нареждания за покупкаили продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; 3. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценкабез специални нареждания на клиента; 4. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повоче сделки, свързани с ценни книжа; 5. предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без условно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка. Извършване на допълнителни услуги, свързани със: 1. съхранение и администриране на ценни книжа за сметка на клиента, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиента в депозитарна институция)и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; 2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; 4. сделки с чуждестранни срества за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; 5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки свързани със сделки с ценни книжа; 6. услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1