Балмор ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Маркетинг, мениджмънт и консулти, чартиране, фраxтоване и опериране с кораби; посредническа дейност по предоставяне на информация съдействие на лица в българия и в чужбина, както и работодатели, за сключване на трудови договори за постоянна или временна трудова заетост, за пълен и непълен работен ден; шипшандлерство и брокераж; представителство, посредничество и агенство; квалификация и преквалификация на морски кадри; комисионна, лизингова и финансова дейност; експертизи, услуги на физически и юридически лица; вътрешна и външна търговска дейност; пристанищни и талимански услуги; ремонт на морски съдове и съоръжения; комплексна xотелиерска, туристическа и ресторантъорска дейност; информационна, издателска и рекламна дейност; сделки с недвижими имоти; реализиране на дейността на дружеството в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1