Агрошанс - 2000 ЕООД - Победа - Яб
Област: Ямбол
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, животни, животинска продукция, диворастящи плодове и билки, търговия с торове и препарати за растителна защита, агрохимическо обслужване, механизирани и автотранспортни услуги, строителство на селскостопански сгради, мелиоративни съоръжения и други обекти, търговска дейност на едро и дребно с хранителни, промишлени и други стоки, внос и износ на всякакви незабранени със закон стоки и услуги, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1