Ахира АД - Рогош
Област: Пловдив
Дейност: Производство на други изделия от дървен материал
Продукти и услуги:
Производство и продажба на дървесни пелети - възобновяем енергиен източник
Предмет на дейност: Упражняване, пряко или с участието на други дружества или лица на следните дейности в българия и в чужбина: дейности по внос, износ и всяка друга търговска дейност с продукти и материали, както и всички стоки и консумативи, апарати и съоръжения, обзавеждания, инструменти, включително отделни части и аксесоари, дейности за изграждане, развитие, управление и поддръжка на производствени бази и всякакви други промишлени предприятия, включително организиране на изложения, панаири, фестивали, спортни и културни мероприятия в страната и в чужбина, дейности по предоставяне на услуги за теоретическа, практическа и управленска подготовка и обучение, услуги за предаване на умения и компетенции, проучване и развитие на дейностите, въвеждане и адаптиране на нови технологии, нови процеси за производство, както и нови модели за управление и качествен контрол, услуги за проучване и анализиране на пазарите, набиране и обработване на информация за маркетингова и търговска дейност, включително обработване на информационни и телематични данни, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1