Минно-Строителна Компания - Перник ООД - Кюстендил
Област: Кюстендил
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Минностроителна дейност, миннопроучвателна и строителна дейност в тази посока, прокарване на проучвателни, капитални и добивни минни изработки, ремонт и поддръжка на минни машини и съоръжения, търговска дейност в страната и чужбина във всичките и видове и форми, конструкция и производство на минни крепежни конструкции, изкопни и транспортни работи, покупка и продажба на стоки и услуги от всякакъв вид и произxод, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество във всички сфери на стопанската дейност, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, производство и реализация на стоки и услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност. дружеството може да придобива всякакви права за осъществяване предмета на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1