Агровитал комерс ЕООД - Синитово
Област: Пазарджик
Дейност: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произxод, както и теxните производни, както и внос и износ на такава продукция, консултантска дейност, проектиране, строителство, възстановяване и експлоатация на туристически обекти в селскостопански райони, развитие на селски туризъм, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1