Аква Вива АД - София
Област: София-град
Дейност: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Консултантска дейност, свързана с изготвяне на проекти и приложението им в областта на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; проектиране, производство, изграждане и продажба на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; проектиране, производство, изграждане и продажба на водоемни съоръжения и съоръжения за вец; рекултивация на почви; пречистване на води и утайки; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; извършване на всякаква друга дейност, която действащото в република българия законодателство допуска.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1