АГЕ 2008 АД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Операции с недвижимо имущество
Предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти, проучване, маркетинг и консултански услуги, туристическа и транспортна дейност, строителство и ремонт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейностите, за които законодателството предвижда извършването им след получаване на разрешение или лиценз, те ще се извършват след надлежно разрешение.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1