Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер АД - София
Област: София-град
Дейност: Спомагателни дейности по застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Застахователно и презастрахователно посредничество : извършване на пълен анализ на застрахователните рискове, на предложенията за застраховатено и презастрахователно покритие ; оказване на съдействие при подготовката, слючването и изпълнението на застарахователни, съответно презастрахователни договори ; сключване на такива договори ; сключване на такива договори; по възлагане от потребител на застрахователни услуги, съответно по възлагане от застраховател или презастраховател ; оказване на съдействие във връзка с упражняването на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително в случаите на настъпване на застрахователно събитие; предоставяне на консултации във връзка с такива договори; следене на сроковете за подновяване на договорите и съдействие на потребителя на застрахователни услуги при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие . както и всякакъв вид други сделки, незабранени със закон, които по преценка на съвета на директорите на дружеството са или биха били от полза за дружеството.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1