Агроплант ЕООД - Грамада
Област: Видин
Дейност: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Предмет на дейност: Покупко-продажби, наемане /включително чрез аренда/, обработване на земеделски земи с цел производство и продажба в първоначален, преработен или обработен вид на земеделски култури и материали в степен и вид незабранени от закона, включително на трайни насаждения; покупко-продажба, стопанисване на горски и водни площи след снабдяване с необходимите разрешителни и лицензии, покупко-продажба на машини и съоръжения, изграждане и управление на предприятия за преработка на селскостопанска продукция, производствена и търговска дейност и всякакъв друг вид дейност, назабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1