Екоривейс Ойл АД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Предмет на дейност: Организиране на временно съхраняване на отработени моторни масла, третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, събирането на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и тяхното последващо преработване, чрез регенериране, когато това е възможно, или изгаряне; обезвреждане на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти без риск за човешкото здраве, контролирано съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /след издаване на разрешение, като организация по оползотворяване съгласно закона за управление на отпадъците/; привличане на производители и вносители на моторни масла и нефтопродукти в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система която организира събиране, третиране, транспортиране, преработване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяването на отпадъците, всяка съпътстваща и незабранена от закона дейност.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1