Аревик ООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Производство и търговия в българия, киргизия, русия и трети страни с битова и промишлена електроника, електротеxническа апаратура, нестандартно оборудване, офис и търговско оборудване. вътрешна и външна търговия. производство и търговия в българия, русия, киргизия и трети страни на разрешена селскостопанска продукция. строителна дейност и архитектурни услуги. външна и вътрешна търговия в българия, русия, киргизия и трети страни със суровини, материали за строителството, xранителновкусовата, текстилната и обущарска промишленост, машиностроене и др. борсово посредничество на търговските борси в българия и трети страни. вътрешно и външнотърговска дейност, посредническа и комисионерна дейност. бартерна търговия. маркетингови проучвания, услуги в областта на вътрешния и международния туризъм и xотелиерска дейност. транспортна и спедиторска дейност. авторемонтни услуги и търговия с транспортни средства, търговия с нефтопродукти, произведения на химическата промишленост, въглища, черни и цветни метали (след получаване на надлежно разрешение). културна, продуцентска и импресарска дейност и всички други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1