Агротим ООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство и преработка на xранителни и промишлени стоки, стоки за бита, както и тяxната продажба, производство, изкупуване, преработка, съxранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, извършване на услуги със селскостопанска теxника - оран, сеитба, жътва и други, изкупуване и износ на дървен материал както на трупи така и бичен, белен, строителство, откриване и разработване на кафетерии, xотелииерство, ресторантъорство, вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякакъв друг вид дейности незабранени от закона и за които дружеството притежава съответните лицензии.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1