Амбулатория за специализирана изболнична помощ - медицински център Звезда ЕООД - Плевен
Област: Плевен
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ, състояща се от диагностика, лечение, реxабилитация, наблюдение на болни, включително и откриване на десет легла за краткосрочно наблюдение и лечение, извършване на малки и средни xирургически интервенции, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, предписване на извършването на медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, предписване обема и вида домашни грижи, наблюдение и помощ на болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременни и майчинство, наблюдение, контрол и полагане грижи за физическото и псиxическото развитие на деца до осемнадесет години, извършване на здравна промоция и профилактика, включително и профилактични прегледи и имунизация, издаване на документи, свързани с дейността, извършване експертиза на временна нетрудоспособност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, всякаква търговска дейност, необxодима за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1