Авус капитал ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Предмет на дейност: Извършване на инвестиционни услуги и дейности и предоставяне на допълнителни услуга съгласно разпоредбите на закона за пазарите за финансови инсрументи (зпфи), както следва: а) инвестиционни услуги и дейности, състоящи се в: 1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструмента, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; 2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; 3. управление на портфейл; 4. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; 5. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; 6. сделки за собствена сметка с финансови инструменти; 7. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. б) допълнителни услуги, състоящи се в: 1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на кленти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; 2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето което предоставя заема участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; 4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; и 5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; 6. свързани с поемане на емисии финансови инструменти; 7. предоставяне на услуги по б.„а" и б.„6", т.1-6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл.3, т.2, букви „г", „д", „е" и „и” зпфи, доколкото са свързани с предоставянето на изброените по-горе в б.„а" и б.„б", т.1-6 инвестиционни и допълнителни услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1