АЛ и КО АД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговия с промишлени стоки, полуфабрикати, суровини, материали, оборудване, резервни части, транспортна техника, моторни превозни средства и всякакви стоки, незабранени със закон, външнотърговска дейност, реекспорт, търговско посредничество и представителство, превоз на пътници и товари със сухопътен, въздушен и воден транспорт в страната и в чужбина, както и свързаните с това товаро-разтоварни дейности, спедиционна, складова, лизингова дейност и комисионна дейност, хотелиерска дейност, експлоатация на административни сгради, спортно-развлекателни комплекси, ресторанти и други подобни заведения, рекламна дейност, сервизни и други услуги, незабранени със закон, туристическо обслужване в страната и в чужбина, програмна и информационна дейност, инженеринг и маркетинг, импресарска дейност, строеж (проучване, проектиране, авторски и технически контрол, изпълнение), покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,производство на смазочни материали, търговия с гориво-смазочни материали, петролни продукти, природен газ и други алтернативни източници на енергия, търговия с автомобилни гуми.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1