Академичен парк 2020 АД - Варна
Област: Варна
Дейност: Висше образование
Предмет на дейност: Научна, изследователска и образователна дейност, образователни услуги, конгресно-конферентна дейност, консултантска дейност, създаване и управление на бизнес инкубатори и бизнес паркове, сделки с интелектуална собственост в това число покупка и продажба на търговски марки и права по тях, франчайзингови сделки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страна и чужбина, търговско представителство и посредничество, превозна дейност, хотелиерска, ресторантъорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, маркетингова дейности и услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, и всички други дейности, за които не се изисква специално разрешение и не са забранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1