АЕЦ Kозлодуй-нови мощности ЕАД - Козлодуй
Област: Враца
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, която дейност включва: - проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки, съгласно приложимото законодателство; - получаване на необходимите лицензии за експлоатация. използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност извършва при наличието и поддържането на: - валидна лицензия за извършване на производство на електрическа и топлинна енергия от определена в нея електропроизводствена мощност; - валидни лицензи за експлоатация на ядрени съоръжения по смисъла на збияе, издадени от агенцията за ядрено регулиране - /валидно разрешение за извършване на производствена дейност от инспекцията по безопасно използване на ядрена енергия за мирни цели от определеното в него производствено съоръжение/. внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво; инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност; строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството; продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлоенергия. експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, при наличие на валидна лицензия съгласно закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1