Аклима Г ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждането на системи и технологии за използване на възобновяемите енергийни източници, в това число и слънчевата енергия, производство и изграждане на фотоволтаични модули и системи, производство, изграждане и развитие на фотоволтаични електроцентрали и соларни паркове, търговия-външна и вътрешна, както и търговия с всички видове стоки /незабранени от закона/, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантъорство, транспорт, строителство, селско-стопанска, посредническа, както и други дейности, които не са забранени със закон. дейностите за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1