Агрокем Инвестмънт ЕООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Производство на стоки и услуги, дистрибуция на химикали за селското стопанство, в това число и за кооперации, във всички отрасли на промишлеността, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина, външно - търговска дейност, търговия с промишлени и хранителни стоки, внос и износ на суровини и материали, полуфабрикати и готови изделия, извършване на пецифични операции /бартерни, реекспортни, компенсационни и други сделки/, търговско посредничество, представителство и агентство на чужди фирми в република българия, хотелиерство, ресторантъорство, туристически услуги и рекламна дейност, транспортни услуги, маркетинг и инженерингова дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона, внос и износ, продажба и дистрибуция на територията на страната на едро и дребно на макро и микро минерални торове, в т.ч. комбинирани, с микроелементи, течни и листни торове

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1