А Ес Ем Електрисити АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници и по-специално фотоволтаични производства, придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения, съгласно посочените по-горе, притежавани от дружеството или трети лица, както и услуги по анализиране, проектиране, изследване, или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид и друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1