Авиоремонтна компания Илюшин АД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Предмет на дейност: Придобиване, ремонт, модифициране, експлоатация и продажба на авиационна техника в съответствие с действащото законодателство. предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии - от всякакъв вид и под всякаква форма, съобразно изискванията на закона. производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство. предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително финансови и счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи. участие в други дружества от всякакъв вид и предмет на дейност чрез придобиване на акции или дялове от тях. участие в управлението на други дружества, чрез придобиване на акции или дялове от капитала им, даващи право на глас, или чрез сключване на специални споразумения в този смисъл. покупка, продажба, ремонт, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1