Албена Стил-Груп ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на горно и връхно дамско, мъжко и детско облекло, производство по еталон и по поръчка; експортна и импортна дейност; търговия с промишлени и хранителни стоки; международен и вътрешен транспорт; реклама; отдаване под наем на дълготрайни материални активи; сделки по придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ной-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост; сделки по придобиване на права от всякакъв вид; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; агентска дейност; комисионни сделки; складови сделки; и всички видове дейности, разрешени и незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1