Алфа стар ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане, експлоатация, управление и поддръжка на проекти и съоръжения, оползотворяващи ресурси от възобновяеми енергийни източници; производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна, геотермична енергия и биомаса); консултантски услуги; посредничество; придобиване, управление и продажба на активи; производство и реализация на животновъдна и земеделска продукция, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни сделки в страната и чужбина, сервизни, туристически, хотелиерски, рекламни, консултантски, програмни и импресарски услуги, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, експорт, реекспорт и транзит на стоки, митническо агентиране, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други сделки, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1