3 К-консулт ЕООД - Елхово
Област: Ямбол
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Обучение и подготовка на кадри, външнотърговска дейност и посредничество с местни и чужди фирми, внос и износ на стоки и услуги, производство и реализация на промишлена продукция; търговия със стоки включително и промишлени в страната и чужбина; производство; експорт и реекспорт; маркитинг и лизинг; производство и изкупуване на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина; ремонт на машини и съоръжения; сервизна дейност; компютърни услуги; предпечатна и издателска дейност; преводачески услуги; хотелиерство и ресторантъорство; производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; консултантски дейности и услуги; както и всяка друга дейност незабранена от закона. дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1