Биопродукти ЕООД - Павликени
Област: Велико Търново
Дейност: Производство на опаковки от пластмаси
Предмет на дейност: Производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти, международен и вътрешен транспорт след получаване на лиценз, спедиторска дейност, внос и износ на автомобили; дърводобив и дървообработване, търговия с дървен материал; производство и търговия на вътрешния и международния пазар със селскостопански произведения, покупка на вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на територията на страната и в чужбина, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; хотелиерство, ресторантъорство, вътрешен и международен туризъм, рекламна, информационна дейност; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона търговска и производствена дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1