ЛТТ 91 ООД - София
Област: София-град
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Комплексно проектиране, строителство, монтаж, сервиз и ремонт на промишлени, селскостопански и граждански обекти в страната и в чужбина, конструиране, производство, реализация, ремонт и сервиз на машини и съоръжения за промишлеността, селското стопанство и бита, доставка и монтаж на комплексни обекти и инсталации, производство, изкупуване, складиране, преработка, заготовка и реализация в страната и в чужбина на селскостопанска продукция, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, лизингова, инженерингова и маркетингова дейност, ноу- хау, експертна и консултантска дейност, производство и реализация на стоки от метал, кожа и пластмаса, дърводелски услуги, търговска, посредническа, представителна и комисионна дейност в страната и в чужбина (без паметници на културата, благородни метали и скъпоценни камъни), както и други стопански дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1