Висш Колеж по Биодинамика АД - Дряново
Област: Габрово
Дейност: Образование
Предмет на дейност: Осъществяване на всички видове търговски сделки, обезпечаващи образователната дейност и услугите, свързани с нея на колежа, чийто учредител е самото дружество, научно-развойна, научно-изследователска и внедрителска дейност, в областта на селското стопанство; външно и вътрешно търговска дейност; внос, износ, пакетиране, пласмент и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, реекспорт, лизингова дейност; представителство, посредничество и агентство на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица в страната и в чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от законодателството на република българия

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1