Агроспектър ЕООД - Калипетрово
Област: Силистра
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно със селскостопански и промишлени стоки ; производство, икупаване преработка и реализация на селскостопанска и промишлена продукция, минерални торове и препарати за растителна защита ; счетоводни услуги, рекламна дейност, фотокарти, размножителна и машинописна дейнст, разкриване на магазинна мрежа за български и вносни стоки, оказионна и комисионна търговия, охранителна дейност, импорт, експорт и реекспорт на стоки ; товарни и пътнически превози в страната и чужбина и спедиционни услуги, хотелиерство, ресторантъорство, консигнационна търговия, извършване на битови и комунални услуги и всички дейности, незабранени от закона .

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1