Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2022

Основни тенденции

Основни тенденции и промени:

Þ    Растящо търсене на екологично чисти продукти: Клиентите се интересуват все повече от продукти, които са произведени с минимално въздействие върху околната среда и не съдържат вредни съставки. Това е води до разработването, производството и предлагането на нови продукти, базирани на натурални съставки и устойчиви методи на производство.

Þ    Разрастване на пазара за мъжка козметика: По-рано козметиката беше силно насочена към женския пазар, но в последните години се наблюдава увеличаване на търсенето за мъжки продукти. Това е води до разширяване на гамата от продукти, предлагани на мъже, включително дезодоранти, парфюми, грижа за кожата и други.

Þ    Развитие на технологиите и научните изследвания: Производството на козметика и парфюмерия е силно зависимо от научни изследвания и технологични иновации. Новите технологии могат да се използват за създаване на по-ефективни продукти, за увеличаване срока на годност на продуктите, както и за оптимизиране на производствените процеси.

Þ    Развиващи се пазари: Развиващите се пазари, като например Китай, Индия и Бразилия, са бързо растящи и стават все по-важни за световното производство на козметика и парфюмерия, заради което към тях са насочени големи инвестиции от страна на големите компании.

Þ    Онлайн продажби: Производителите и търговците на козметични продукти и парфюмерия, все повече инвестират в дигиталните канали Търговията на парфюмерия и козметика често се извършва онлайн, като онлайн магазините предлагат по-широка гама от продукти, по-добри цени, по-добра логистика на доставките, което налага производителите да се адаптират към новите предизвикателства на пазара.

Производство

 • През 2021 г. производството на препарати за поддържане на косата в България на годишна база намалява с 9.1%, а спрямо 2017 г. има спад с 4.5%. Производството на шампоани в разглеждания период е най-голямо през 2018 г. Произведените през 2021 г. количества са с 13.7% по-малко спрямо 2020 г., а спрямо 2017 г. намалението е с 21.1%. При лосионите намалението на годишна база е с 5.7%, докато спрямо 2017 г. има увеличение с 11.7%.

 • При пастата за зъби има ръст от 0.5% на годишна база, а спрямо 2017 г. – намаление от 4.6%. Препаратите за хигиена на устната кухина или зъбите обаче имат нарастване на производството през целия период, като произведените през 2021 г. количества са с 38% повече спрямо 2020 г. и малко над три пъти повече спрямо 2017 г.

 • Произведените количества тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати през 2021 г. са с 51.6% повече в сравнение с 2017 г. Спрямо 2020 г. производството обаче е с 28% по-малко.

 • Предварителните данни от месечното наблюдение за производството през 2022 г. показват нарастване с 25.4% на произведените шампоани и с 22% при пастите за зъби спрямо същите месечни данни за 2021 г.

Продажби

 • През 2021 г. предприятията, включени в извадката, са продали общо 317.5 тона етерични масла и есенции. В сравнение с 2020 г. има намаление на общите продажби с 24.8 тона или със 7,3%, а спрямо 2017 г. увеличението е с 68.5 тона или с 27.5%.

 • Нарастват продадените количества на препарати за устна хигиена – продадените през 2021 г. количества на годишна база са с 46% повече, а спрямо 2017 г. – увеличението е три пъти.

 • Продажбите на продуктите от групата „тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати“ намаляват – с 20.7% на годишна база, но са с 60% повече спрямо 2017 г.

 • С 2.2% на годишна база спадат продадените количества лосиони и други препарати за поддържане на косата. Спрямо 2017 г. продадените количества са с 14.3% повече.

 • Продажбите на шампоани намаляват - на годишна база намалението в продадените количества е с 10.7%, а спрямо 2017 г. - с 20.7%.

 • Намаляват и продажбите на пастите за зъби – през 2021 г. са продадени с 2.8% по-малко спрямо 2020 г. и със 7.2% по-малко спрямо 2017 г.

Внос - Износ

 • Стокообменът на България с парфюмерийни и козметични продукти през 2022 г. нараства с 7.95% на годишна база, и с 46.31% спрямо 2017 г. Външнотърговското салдо е положително – спрямо 2021 г. с 4.1 млн.EUR, като през 2017 г. е било 35.6 млн.EUR.

 • През 2022 г. има незначително нарастване на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България с 1.07% спрямо 2021 г., а спрямо 2017 г. увеличението е 18.7%. В продуктовата структура на вноса най-голям е делът на препарати за поддържане на косата – 30%. Стойностният обем на внесените през 2022 г. парфюмерийни и козметични продукти е с 13.4% повече в сравнение с 2021 г. Делът във вноса на страната през 2022 г. е 0.71% срещу 0.88% през 2021 г.

 • През 2022 г. увеличението на изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България е в размер на 3.1. В сравнение с 2017 г. има прирастът с 38%. В продуктовата структура на изнесените през 2022 г. количества най-голям дял имат „препаратите за бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, други“ – 31.8% от износа на парфюмерийни и козметични продукти. В сравнение с 2021 г. има увеличение на стойностния обем с 3.1%, а спрямо 2017 г. – увеличението е с 38%. Делът от общия износ на страната за 2022 г. представлява 0.86%, при 0,83% през 2021 г.

Съдържание

I.    Икономически перспективи пред ЕС и Еврозоната    
II.    Икономическо развитие на България – основни тенденции
2.1.    Основни макроикономически показатели на България
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Производство
2.4.    Оборот в търговията
2.5.    Външна търговия
2.6.    Чуждестранни инвестиции
2.7.    Заетост
2.8.    Заплати и доходи
2.9.    Международен туризъм
2.10.    Консолидиран бюджет
III.    Основни тенденции в сектора
3.1.    Производство
3.1.1.    Основни световно тенденции
3.1.1.    Развитие на производството в България
3.2.    Продажби
3.2.1.    Етерични масла (2017-2021)
3.2.2.    Други продукти (2017-2021)
3.3.    Внос - Износ 
IV.    Производство
4.1.    Годишни данни (2017-2021)
4.2.    Предварителни данни (2022)
V.    Продажби на производителите
5.1.    Годишни данни (2017-2021)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2022)
VI.    Внос - Износ
6.1.    Стокообмен
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    Предприятията от подсектора
7.1.    Динамика на броя предприяти, заетите и средните работни заплати (2018-2021 г.)
7.2.    Конкуренция, пазарен дял
7.2.1.    Водещи предприятия по общо приходи
7.2.2.    Водещи предприятия по печалба
7.2.3.    Водещи предприятия по активи
7.2.4.    Водещи предприятия по наети лица
7.3.    Сертификати по ISO
7.4.    Публични дружества от сектора
7.4.1.    Арома АД
7.4.2.    Българска роза АД
7.4.3.    Лавена АД
VIII.    Дружества – дайджест
IX.    Нормативна уредба в подсектора
9.1.    Европейско законодателство и решения на ЕК
9.1.1.    Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 30.11.2009 г. относно козметичните продукти
9.1.2.    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/135 НА КОМИСИЯТА от 31 януари 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на Methyl-N-methylanthranilate в козметични продукти
9.1.3.    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1181 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2022 година за изменение на преамбюла на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
9.1.4.    Регламент (ЕС) 2021/850 на Комисията от 26 май 2021 година за изменение и поправка на приложение II и за изменение на приложения III, IV и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (Omnibus III)
9.1.5.    Регламент (ЕС) 2021/1099 на Комисията от 5 юли 2021 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (DHA/Deoxy)    
9.1.6.    Регламент (ЕС) 2021/1902 на Комисията от 29 октомври 2021 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата в козметични продукти на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията (Omnibus IV)
9.1.7.    Регламент (ЕС) 2020/1683 на Комисията от 12 ноември 2020 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
9.1.8.    Поправка на Регламент (ЕС) 2020/1683 на Комисията от 12 ноември 2020 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
9.1.9.    Регламент (ЕС) 2020/1682 на Комисията от 12 ноември 2020 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
9.1.10.    Регламент (ЕС) 2020/1684 на Комисията от 12 ноември 2020 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
9.1.11.    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти
9.1.12.    Access2Markets
9.1.13.    Технически документ относно претенции на козметични продукти
9.1.14.    Съобщаване за сериозни нежелани ефекти
9.1.15.    Каталог на наноматериали, използвани в козметични продукти в ЕС
9.1.16.    Решение за изпълнение (ЕС) 2022/677 на Kомисията от 31 март 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на справочникa на общоприетите наименования на съставките, които да се използват при етикетирането на козметични продукти.
9.1.17.    Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ)
9.1.18.    Решение (EC) 2019/701 на Комисията от 5 април 2019 година за създаване на справочник на общоприетите наименования на съставките, които да се използват при етикетирането на козметични продукти
9.2.    Закони и наредби
9.2.1.    Закон за здравето
9.2.2.    Закон за опазване на околната среда
9.2.3.    Наредба за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ЕО)№1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти
9.2.4.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
9.2.5.    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
9.2.6.    Наредба за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
X.    Приложения
10.1.    Приложение 1
10.2.    Приложение 2
10.3.    Приложение 3
10.4.    Приложение 4
10.5.    Приложение 5
10.6.    Приложение 6
10.7.    Приложение 7
10.8.    Приложение 8
10.9.    Приложение 9
10.10.    Приложение 10
10.11.    Приложение 11
10.12.    Приложение 12
XI.    ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1