Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2021

Основни тенденции

Основни икономически показатели

 • Обемът на промишленото производство в сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци” през 2021 г., на база предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика, показват увеличение с 11.2% спрямо 2020 г. Оборотът от продажби на стоки и услуги в сектора нараства с 21.6%.
 • Окончателните данни за 2020 г. показват увеличение на обема на произведената продукция в сектора с 5.3% спрямо 2019 г. Годишният оборот от продажба на стоки и услуги, по текущи цени, на годишна база нараства с 9.3%.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на произведената продукция, нараства с 6.3% спрямо 2019 г.
 • Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в сектора през 2020 г. намалява с 1%, а средната месечна заплата на работещите в сектора нараства с 8.4% спрямо 2019 г.
 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора намаляват с 4.2% на годишна база.

Производство

 • През 2021 г. производството на преработени и консервирани зеленчуци нараства с 16.8%, с 1.6% е увеличението в производството на плодови и зеленчукови сокове и със 7.2% при сосове и подправки, показват резултатите от месечно наблюдавани продукти за 2021 г. Производството на преработени и консервирани плодове намалява с 3.8%.
 • Тенденцията от последните години на увеличение на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължава – увеличението на годишна база е с 11.3%, според окончателните годишни данни за 2020 г. Производството на сосове и подправки, макар и с малко, също нараства – на годишна база с 2.4%. При производството на плодови и зеленчукови сокове обаче продължава намалението –на годишна база с 32.1%.

Продажби

 • Увеличават се продажбите на вътрешния пазар - резултатите за месечно наблюдаваните продукти през 2021 г. показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар от предприятията, включени в месечното наблюдение, на преработените и консервирани зеленчуци с 16.8%, на плодови и зеленчукови сокове - с 1.6%, на сосове и подправки - със 7.2%. Продажбите на преработени и консервирани плодове намаляват с 3.8%.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители през 2020 г., намаляват с 7.4%, на годишна база, показват окончателните годишни данни. Стойността на продажбите им се увеличава с 0.9%. На годишна база нарастват продажбите единствено на консервираните без оцет или оцетна киселина зеленчуци – с 1.5%. При всички останали продукти има намаление на продажбите, като най-голямо намаление, на годишна база, в общите продажби на производителите се наблюдава при сушените зеленчуци – с 21.9%. Продадените консервирани с оцет зеленчуци са с 5% по-малко, а замразените зеленчуци – с 6% по-малко. На вътрешния пазар през 2020 г. производителите са продали със 7% по-малко количества преработени и консервирани зеленчуци. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите е 66.5% за 2020 г. в количествено изражение, при 66.2% за 2019 г.
 • Общите продажби на преработени и консервирани плодове, реализирани от българските производители през 2020 г., показват нарастване на годишна база в количествено изражение с 12.5%, а в стойностно – с 0.9%. В структурата на общите продажби за 2020 г. най-голям дял от продадените количества заемат черупковите плодове, фъстъци и други ядки и семена – с дял от 76.3%. Спрямо 2019 г. продадените на вътрешния пазар количества преработени и консервирани плодове бележат ръст от 18.2%. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение за 2020 г. е 50%, при 47.6% за 2019 г.
 • През 2020 г. производителите на плодови и зеленчукови сокове са продали с 14% по-малко количества спрямо 2019 г., в стойностно изражение намалението на общите им продажби е с 21.5%. В структурата на общите продажби за 2020 г. най-голям дял от продадените количества имат сокове и смеси от други плодове и зеленчуци – с дял от 59.5%. Делът на продажбите на вътрешния пазар на плодови и зеленчукови сокове от общите продажби на производителите е 72.3% за 2020 г. в количествено изражение, при 75.1% за 2019 г. Спрямо 2019 г. реализираните на вътрешния пазар плодови и зеленчукови сокове са намалели със 17.2%.
 • Нарастват общите продажби на сосове и подправки – през 2020 г. производителите са продали с 3.8% повече количества на годишна база, а стойностният обем на продажбите им нараства с 9.1%. На вътрешния пазар през 2020 г. производителите са продали сосове и подправки с 4.7% повече спрямо 2019 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 94.7% за 2020 г., при 94% за 2019 г.

Външна търговия

 • Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2021 г. нараства с 8.1% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2016-2021 г. е положително, но с тенденция на намаление.
 • Внесените през 2021 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 1.9% повече на годишна база, а стойностният им обем се увеличава с 8.3%.
 • Делът им във вноса на страната е 0.66%, като се запазва приблизително постоянен за целия период 2016-2020 г., с леко увеличение през 2020 г.
 • През 2021 г. има леко увеличение на износа – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 0.2% повече от 2020 г., а стойностният им обем нараства с 8%.
 • Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2021 г. е 0.8%, а за 2020 г. е 0.9%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • За периода 2016 - 2020 г. рентабилността на предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” е положителна и през 2020 г. нараства на годишна база – рентабилността на продажбите нараства с 2.5%, на собствения капитал – с 9.8% и на привлечения капитал – с 16.5%.
 • Общата ликвидност на предприятията на годишна база нараства с 2.2%, докато бързата ликвидност намалява с 5.9%.
 • Задлъжнялостта на предприятията на годишна база нараства с 3%.
 • В периода 2016 – 2020 г. коефициентът на финансова стабилност е най-висок през 2019 г. През 2020 г. има леко намаление от 0.5% на стойността на коефициента.
Съдържание

I .    Икономически перспективи пред ЕС и Еврозоната
II .    Основни макроикономически показатели
2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Оборот в търговията
2.4.    Външна търговия
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III .    Основни тенденции в консервната промишленост
3.1.    Основни икономически показатели
3.2.    Производство
3.3.    Продажби
3.4.    Външна търговия
3.5.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост
IV .    Основни икономически показатели в сектора
V .    Производство
5.1.    Предварителни данни 2021 г.
5.2.    Годишни данни (2016-2020)
5.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2.    Преработени и консервирани плодове
5.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
5.2.4.    Сосове и подправки
VI .    Продажби на производителите
6.1.    Предварителни данни 2021 г.
6.2.    Годишни данни (2016–2020)
6.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.2.    Преработени и консервирани плодове
6.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
6.2.4.    Сосове и подправки
VII .    Внос - Износ
7.1.    Външнотърговски баланс
7.2.    Внос
7.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.2.2.    Преработени и консервирани плодове
7.2.3.    Плодови и зеленчукови и сокове
7.2.4.    Сосове и подправки
7.3.    Износ
7.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.3.2.    Преработени и консервирани плодове
7.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
7.3.4.    Сосове и подправки
7.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
7.4.1.    Външно-търговски баланс
7.4.2.    Внос
7.4.3.    Износ
7.5.    Регионални пазари
7.5.1.    Внос
7.5.2.    Износ
VIII .    Предприятия от сектора
8.1.    Активи и пасиви
8.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост, стабилност
8.3.    Конкуренция, пазарен дял
8.3.1.    Водещи предприятия по общо приходи
8.3.2.    Водещи предприятия по печалба
8.3.3.    Водещи предприятия по служители
8.4.    Сертифицирани фирми
IX .    Дружества – Дайджест
X .    Нормативна уредба в сектора
XI .    Приложения
XII .    Индекс на таблиците и графиките

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1