Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2015

Основни тенденции

Производство

  • Производството на вина от прясно грозде в България за периода 2011 – 2015 г. е с колеблива тенденция на ръст и спад, като през 2014 г. то достига най-ниското си ниво. Произведените през 2015 г. количества вина са с 9.7% повече в сравнение с 2011 г. и с 40.3% повече спрямо 2014 г.

Продажби на производителите

  • Производителите на вина от прясно грозде са продали през 2015 г. с 11.8% количества по-малко в сравнение с 2011 г., докато спрямо 2014 г. продадените количества са повече с 5.1%.
  • По-голямата част от продадените от производителите количества вина от грозде са за вътрешния пазар – за 2015 г. този дял е 69% от общите продажби за годината.

Външна търговия

  • Външнотърговското салдо е положително за целия период поради превишението на износа спрямо вноса на вина в България.
  • Количествата внесени вина през 2015 г. се увеличават – спрямо 2011 г. внесените количества са с 26.3% повече, а спрямо 2014 г. - със 75.2%. Над 80% от внесените вина са от Италия, Румъния, Испания, Франция и Германия.
  • В периода 2011-2015 г. най-голям износ на вина от прясно грозде има през 2011 г., след тази година започва намаление на изнесените количества, което продължава и през 2015 г. През 2015 г. намалението спрямо 2011 г. е с 34%, а спрямо 2014 г. с 12.5%. Над 80% от изнесените от България вина са за Полша, Русия, Румъния, Швеция и Великобритания.

Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията

  • Рентабилността на предприятията от сектор “Производство на вина от грозде” е отрицателна, а на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката е положителна.
  • В сравнение с нефинансовите предприятия, ликвидността на предприятията е по-малка - общата ликвидност с 10.2%, бързата - с 43.4%, а незабавната – с 85.6%.
  • В сравнение с нефинансовите предприятия, задлъжнялостта на предприятията от сектора е по-висока.

 

 

Съдържание

I.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2016)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2016)
II.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
2.1.    Производство
2.2.    Продажби на производителите
2.3.    Външна търговия
2.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията
III.    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Шумящи вина
3.2.    Тихи вина
3.3.    Специални вина
IV.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
V.    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Стокообмен и външнотърговско салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Шумящи вина
5.2.2.    Тихи вина
5.2.3.    Специални вина
5.3.    Износ
5.3.1.    Шумящи вина
5.3.2.    Тихи вина
5.3.3.    Специални вина
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на вина в България
5.4.2.    Износ на вина от България
VI.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2.    Финансови показатели на предприятията от сектора
6.2.1.    Активи и пасиви
6.2.2.    Рентабилност
6.2.3.    Ликвидност
6.2.4.    Задлъжнялост
6.3.    Конкуренция
6.3.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
6.3.2.    Водещи предприятия по печалба
6.3.3.    Водещи предприятия по Дълготрайни активи
6.3.4.    Водещи предприятия по служители
6.4.    Публични дружества
6.4.1.    Винзавод АД - Асеновград
6.4.2.    Тодоров АД - София
6.5.    Сертифицирани фирми по ISO
6.6.    Членове на GS1
VII.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
7.1.    Закон за виното и спиртните напитки
7.2.    Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
7.3.    Закон за акцизите и данъчните складове
7.4.  Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя
7.5.  Наредба № 2 от 04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
7.6.  Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
7.7.  Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
VIII.  ПРИЛОЖЕНИЯ
IX.    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1