Развитие на производството и продажбите на кожарската промишленост в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
 • Прирастът на производството в кожарската промишленост на България е един от най-динамичните. За три години (2001-2003 г.) увеличението спрямо 2000 г. достигна 53%;
 • Расте делът на кожарската промишленост в преработващата промишленост, като през 2003 г. достига 1,41%;
 • Делът на добавената стойност на кожарската промишленост в преработващата промишленост е 0,7- 1%;
 • През 2003 г. заетите в Сектора са 20 243 души или 3,4%;
 • Заплатите на наетите лица са най-ниски в сравнение с останалите икономически сектори в цялата преработващата промишленост на страната;
 • През 2003 г. средната месечна заплата в Сектора е 162 лв. и е с 43% по-ниска от средната за страната;
 • Салдото от стокообмена със стоки на българската кожарска промишленост е положително, но с тенденция на намаление, което се дължи главно на по-ниските средни продажни цени;
 • Непрекъснато нараства вносът на кожени изделия в България. През 2003 г. той е със 38,3 млн. EUR. или с 35% повече в сравнение с 2001 г.;
 • Около 67% е временен внос за дообработва и преработка в страната на ишлеме;
 • Износът на кожарски изделия от България се развива с колеблива тенденция на увеличение;
 • Обратният износ ( връщане на временен внос в изменено състояние) през 2003 г. е над 81%;
 • През 2002 и 2003 г. от производство и продажби на вътрешния пазар са предоставени около 14,5 млн. чифта обувки

Съдържание

I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
II .    ПРОИЗВОДСТВО
III .    ВНОС-ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.2.    Внос
3.3.    Износ
IV .    СПИСЪК НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЪОТВЕТНИЯ СЕКТОР НА КОЖАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ГРУПИРАНИ ПО НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2002 Г.
V .    ФИРМИ, СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO. ФИРМИ, ЧЛЕНОВЕ НА EAN
5.1.    Фирми, сертифицирани по ISO
5.2.    Фирми, членове на EAN
VI .    ПРЕС-ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1.    Приложение 1: Водещи страни,от които България внася кожи и изделия от тях и машини и резервни части за кожарската промишленост - 2002 г.
7.2.    Приложение 2: Водещи фирми, които внасят в България кожи и изделия от тях и машини и резервни части за кожарската промишленост - 2002 г.
7.3.    Приложение 3: Водещи страни, за които България изнася кожи и изделия от тях и машини и резервни части за кожарската промишленост - 2002 г.
7.4.    Приложение 4: Водещи фирми, които изнасят от България кожи и изделия от тях и машини и резервни части за кожарската промишленост - 2002 г.


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1