Развитие на производството и продажбите на сектор "Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия"
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
 • Развитието на сектора до началото на прехода към пазарна икономика е възходящо. През 1989 г. на него се пада 21% от промишленото производство, 11% от заетите в промишлеността и 12% в износа на страната.
 • През годините на прехода до 2000 г. производството намаля с около 60%, а заетите лица - с 35%.
 • След 2001 г. започна тенденция на увеличение на производството и неговия обем през 2003 г. в сравнение с 2000 г. е с 20% повече.
 • Добавената стойност през 2003 г. в сравнение с 2002 г. е с над 19% по-голяма. Делът и в брутната добавена стойност в преработващата промишленост през 2003 г. е 20%.
 • С тенденция на увеличение се развива производителността. Измерена с обема на производството тя в сравнение с 2000 г. е с 21% по-висока.
 • Добавената стойност на един зает през 2003 г. е с 15% повече в сравнение с 2002 г.
 • Сумата на износа и вноса на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия е сравнително еднаква. Салдото е положително ( с изключение на 2002 г.) е с 40-58 млн. EUR.
 • С тенденция на увеличение се развива вносът на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. През 2003 г. в сравнение с 2002 г. той е 76 млн. EUR или с 25% повече
 • Динамично се развива и износа на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с 2000 г. през 2003 г.  увеличението на валутата е 77 млн. EUR или с 21%.
 • Средните цени на внесените стоки от основните стокови групи, с изключение на тютюневите изделия, в сравнение с 2000 г. са по-високи.
 • Средните цени на изнесените основни видове стоки в сравнение с 2000 г. са по-високи за месото, зеленчуковите и плодовите консерви. Значително по-ниски са те за виното, тютюневите изделия, сиренето и кашкавала.
 • Финансовият резултат на предприятията от сектора през 2002 г. е отрицателен - 24 млн. лв. загуба. През 2003 г. по предварителни данни той е положителен и рентабилността на продажбите 1,60%.Съдържание

I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
II .    ОБЩ ПРЕГЛЕД
2.1.    Основни тенденции в развитието на отрасъла
2.2.    Производство
2.3.    Брой предприятия
III .    ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СТОКООБМЕН НА СЕКТОР "ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ"
3.1.    Търговско салдо
3.2.    Внос
3.3.    Внос на основни продукти
3.3.1.    Месо
3.3.2.    Зеленчукови консерви
3.3.3.    Плодови консерви
3.3.4.    Тютюневи изделия
3.4.    Износ
3.5.    Износ на основни продукти
3.5.1.    Месо
3.5.2.    Сирене и кашкавал
3.5.3.    Зеленчукови  консерви
3.5.4.    Плодови консерви
3.5.5.    Вино
3.5.6.    Тютюневи изделия
IV .    ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ
4.1.    Рентабилност
4.2.    Ликвидност
4.3.    Задлъжнялост
V .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРА, СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРА, ЧЛЕНКИ НА ЕАН
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ ЛИЦЕНЗ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛ
VIII .    ДРУЖЕСТВА ДАЙДЖЕСТ


Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1