Развитие на туризма в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Посещения на чужденци
 • Тенденцията на увеличаване на посещенията на чужденци в България продължи и през 2007 г., но отново с по-бавен темп. В сравнение с 2002 г. увеличението е с 39%.
 • Около 87% от чужденците са посетели България през 2007 г. с цел туризъм и почивка. Най-много са посетителите от страните от Европейския съюз, както и от Русия, Норвегия, Израел, САЩ. Много голямо е намалението на посетителите от Македония и Сърбия (вкл. Черна Гора).
 • Настъпиха съществени изменения в структурата на нощувките по категории хотели, които са резултат от модернизирането на базата за туризъм. Делът на пренощувалите в хотели с четири звезди спрямо 2003 г., е по-голям с 19.1 пункта, а в пет звезди и “специални” – с 2.4 пункта. По-малък с 15.2 пункта е делът на пренощувалите в хотели с една и две звезди и с 6.3 пункт – с три звезди.
 • В хотелите с три, четири и пет звезди са най-много нощувалите посетители от Германия. Тенденцията обаче сочи постепенно намаляване на техния дял. През 2007 г. в тези категории хотели се увеличава делът на пренощувалите посетители от Русия.
База за туризъм
 • Продължава тенденцията на значително нарастване на броя на хотелите и на леглата в тях. Хотелите, в сравнение с 2002 г., са с 2.1 пъти повече, а леглата – със 75%.
 • Поради ясно изразения сезонен характер на туризма в България, капацитетът на по-голямата част от хотелите се използва по-пълно едва през около 3-4 месеца в годината. Тенденцията до 2005 г. обаче сочи постепенно увеличение на използваемостта. През 2006 г. спрямо 2005 г. има намаление с 1.8 пункта, а през 2007 г. с още 2.6 пункта. За двете години спадът е с 4.4 пункта.
 • Непрекъснато се увеличават приходите на хотелите от нощувки. През 2007 г. по текущи цени приходите достигнаха 668 млн. лв. В сравнение с 2002 г. увеличението е 3.3 пъти.
Ефективност от туризма
 • Тенденцията на увеличение на приходите от туризма продължава и през 2007 г., но със значително по-бавен темп. Спрямо 2002 г. увеличението на постъпленията от туризъм в платежния баланс на страната е с 84%.
 • Продължава и тенденцията на значително увеличение на разходите за пътувания на български граждани в чужбина. В сравнение с 2002 г. увеличението е с 64.1%. В сравнение с прираста на приходите от пътувания, темпът е по-нисък с около 20 пункта.
 • Салдото от постъпления от пътувания и разходи на български граждани за пътувания в чужбина и туризъм през 2007 г. е положително. През 2002 г. то е 1.863 млрд. лв. В сравнение с 2002 г. прирастът 1.023 млрд. лв. е 2.2 пъти.
 • Делът на услугите от туризъм в БВП до 2005 г. се увеличава. През 2006 г. в сравнение с 2005 г. има намаление с 0.57 пункта, а през 2007 г. – с още 0.25 пункта. Или за двете години намалението е с 0.82 пункта.
SWOT анализ на подсектора
 • Силни страни: Нова и сравнително висока категорийна база, Разработено присъствие на европейския пазар,Общините са мотивирани да инвестират в туризма;
 • Слаби страни: Предлагането е на масов продукт в ниския ценови сегмент, Недоизградена инфраструктура, Липса на квалифициран персонал;
 • Възможности: Развитие на пълна гама алтернативни видове туризъм, Масирана рекламна кампания, Потенциал за културен туризъм;
 • Заплахи: Опасност от свръхзастрояване в курортните комплекси, Наличие на силна конкуренция от съседните страни, Слабо и неефективно усвояване на средствата от еврофондовете.

Съдържание
I . МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1. БВП и инвестиции
1.2. Пазар на труда
1.3. Инфлация
II . МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1. Основни макроикономически показатели
2.2. Брутен вътрешен продукт
2.3. Стокообмен
2.4. Безработица
2.5. Инфлация
2.6. Преки чуждестранни инвестиции
III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1. Посещения на чужденци
3.2. База за туризъм
3.3. Ефективност от туризма
3.4. SWOT анализ на подсектора
IV . ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ
4.1. Общ брой
4.2. Цел на посещенията
4.3. Посещения за туризъм и почивка
4.3.1. Посещения на чужденци по страни
4.3.2. Времетраене на посещенията за туризъм и почивки
V . БАЗА ЗА ТУРИЗЪМ
5.1. Хотели
5.2. Легла в хотелите
5.3. Използваемост на хотелите
5.4. Приходи от нощувки
VI . ЕФЕКТИВНОСТ НА ТУРИЗМА
VII . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
1.2. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор "Хотели и ресторанти"
7.2. Финансовото състояние на предприятията от подсектор "Дейности на туроператори и туристически агенции"
7.3. Конкуренция, пазарен дял
7.3.1. Отрасъл Хотели
7.3.2. Отрасъл Ресторанти
7.3.3. Отрасъл Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
7.4. Сертифицирани фирми по ISO
7.5. Публични дружества от подсектора
7.5.1. Албена АД
7.5.2. Алма Тур – БГ АД
7.5.3. Велина АД
7.5.4. Верея Тур АД
7.5.5. Гранд хотел Варна АД
7.5.6. Интерхотел Велико Търново АД
7.5.7. Златни пясъци АД
7.5.8. Пампорово АД
7.5.9. Рила-Боровец АД
7.5.10. Сердиком АД
7.5.11. София Хотел Балкан АД
7.5.12. Слънчев бряг АД
7.5.13. Слънчев ден АД
7.5.14. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД
VIII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1. Закон за туризма
9.2. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
9.3. Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
X . ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1