Консултации по организация и управление на фирмата

Консултантският екип на СФБ Капиталов пазар се състои от специалисти, обучени по системата на Германската асоциация за организация на труда и за развитие на предприятието-REFA , които успешно прилагат доказаните методи на асоциацията за организация на фирмата по отношение на вътрешния ред, производството и персонала. Целта в работата на екипа е постигането на видим положителен ефект по отношение на организацията на дейността на фирмата и повишаване на нейната производителност. Дейността и препоръките на консултантите, както и методите, който те прилагат и внедряват в процеса на своята работа са насочени най-общо в следните аспекти на вътрешната организация и структура на предприятието:

Реинженеринг на работните места

Основната цел е фиксирането и реорганизацията на работните места с цел подобряване на използването на производствените средства и повишаване на готовността за доставки на материали и предаване на готова продукция. Основните мерки, които прилага екипът в тази насока са:
 • Първоначален анализ на разположението на производствените помещения, разположението на работните места, организацията на вътрешноцеховия транспорт;
 • Фиксиране на работните места;
 • Определяне на материалния поток до отделните работни места ;
 • Оптимизация на работните места с цел максимална ефективност на движението на материалния поток в производствените помещения;
 • Реорганизация на вътрешноцеховия транспорт с цел максимална рационализация на движението на материали и готова продукция;
 • Създаване на документация за изисквания към състояние на работните места в началото на работния ден, в края на работния ден и между работните смени.

Разкриване на потенциала и прилагане на методи за повишаване на производителността

Работата на консултантите в тази насока се състои в провеждането на измервания и изследвания на натовареността на отделни постове, време за изработка, регламентирани времена за почивка, нерегламентирани почивки и престои, поведението на персонала. Мерките и методите, които могат да бъдат предложени в този аспект са следните:
 • Анализ на съществуващите норми за производителност;
 • Изходно хронометриране на работното време;
 • Изходно хронометриране на разпръснатото време;
 • Мултимоментно заснемане;
 • Анализ на труда при многопостова работа (изпълнение на работна задача на няколко едновременно действащи производствени средства или на няколко работни места);
 • Изследване на дела на производствения престой в работното време. Анализ на влиянието му върху производителността;
 • Анализ на получените резултати, определяне на производителността, определяне на слабите страни и определяне на възможностите за повишаване на производителността;
 • Повторно хронометриране на работното време след въвеждане на системата за планови времена на изработка;
 • Повторно хронометриране на разпръснато време след въвеждане на системата за планови времена на изработка;
 • Анализ на получените резултати от повторното хронометриране.

Нормиране на работното време

Нормирането на работното време се свежда до определяне на зададени времена за изработка на продукт въз основа на направените изследвания на производителността и анализа на резултатите от тях. Нормирането не работното време е с цел създаване на възможност за мениджърите на фирмата за планиране на производствената дейност във фирмата, определяне на производителността на персонала във всеки един момент и възможност за определяне на размера на възнаграждението му според постигнатото ниво на ефективност в рамките на зададените норми. Работата на консултантите в тази насока би могла да се състой от следните дейности:
 • Анализ на съществуващите норми за време за изработка;
 • Определяне на зададени времена за изработка на продукт ( по основни групи);
 • Регламентиране на времената за почивка. Оптимизация на времената за почивка.
 • Създаване на документация и норми по отношение на времето за изработка на продукт (по основни групи);
 • Създаване на норми по отношение на времето за почивка.

Създаване на система за управление, планиране и контрол на поръчките

Повишаването на общата производителност е следствие и на оптимизация в цялостната система за планиране, контрол на изпълнението и управлението на поръчките, основаваща се на предварително установените и зададени времена и норми за изработка на продукт (по групи). Целта на системата е създаване на възможност за мениджърите за целенасочено управление на производствените данни във фирмата, да разпределят натоварването, да контролират и да планират дейността на средствата за производство и персонала.
 • Анализ на съществуващата система и документация за поръчки;
 • Синхронизация на създаването на системата за планиране с предварително определените норми;
 • Документация за предварително определяне на необходимите материали за планираната поръчка;
 • Определяне на критерии за приоритетни поръчки;
 • Определяне на последователност и ритмичност на времето за изработка при изпълнението на няколко поръчки едновременно.

Управление на персонала

Консултантската дейност в това отношение е насочена към анализ на структурата на персонала, изготвяне на схеми, дефиниране на отговорности и задължения на производствения персонал и отговорниците в производствените помещения, изготвяне на длъжностни характеристики. Целта е разработка на предложения за оптимизация, средства за контрол и подобряване на информационните връзки между мениджмънта и персонала. Прилаганите конкретни мерки са:
 • Анализна съществуващата схема на организация във фирмата;
 • Анализ на резултатите от извършените наблюдения върху производителността и ефективността на персонала;
 • Анализ на слабите страни в организацията на персонала и предложения за подобряването й;
 • Създаване на документация за изисквания за работа на определено работно място във фирмата (Длъжностна характеристика);
 • Изготвяне на мотивационен профил на персонала.
Изложените до тук предложения са с най-общ характер. Те се персонализират в зависимост от спецификата на дейността на фирмата, нейната политика, съществуващата към момента организация и т.н. Ще се радваме, ако ни позволите да помогнем и на Вашата фирма в изграждането на една ефективна и печеливша организация на производството!

По-подробна информация за РЕФА-услугите,
предлагани от консултантския екип можете да получите на
тел. 02/ 980 10 90, 981 45 67 (факс), е-mail: sfb@bia-bg.com
Финансови новини

17.04.2024 БНБ с нова прогноза за БВП на страната Брутният вътрешен продукт на България се очаква да нарасне с 2,2% през настоящата година след повишение с... още>

17.04.2024 Министерството на финансите набра успешно 200 млн. лв. на вътрешния пазар След около година пауза Министерството на финансите даде ход на... още>

16.04.2024 Разходите за пенсии скочиха с двуцифрен процент спрямо миналата година Разходите за пенсии в България през март са в размер на 5 065,4 млн. лв.,... още>

Още>
Инвестиции

05.04.2024 Създадената в САЩ международна консултантска компания в сферата на дигиталната трансформация Synechron обяви, че е придобила българският разработчик... още>

22.03.2024 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дала разрешение на "Европапир България" ЕООД да придобие едноличен контрол върху "Микро Асу" ООД.... още>

20.03.2024 ЧСИ обяви за продажба голяма птицеферма Съдия-изпълнител обяви търг за продажба на Птицеферма във Великотърновското с. Присово. Имотът включва две... още>

Още>
Дружества

17.04.2024 35 милиона лева за ЦСКА Професионален футболен клуб ЦСКА е получил впечатляващата сума от 35 милиона лева от "Национален Фонд за Спорт, Култура,... още>

17.04.2024 Дружество за недвижими имоти ще зарадва акционерите с по-висок дивидент – 1.90 лв. Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на... още>

17.04.2024 "Далсия" е новото име на фирмата за топлинно счетоводство "Бруната" "Далсия" е новата търговска марка, под която фирма "Бруната" ООД ще осъществява... още>

Още

2023> 2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991> 1970> 1894>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1