Европейски проекти

Активни:

ново До 20.12.2023 г. - МЗ - Инвестиции в технологична и екологична модернизация

ново До 31.12.2023 г. - Министерство на труда и социалната политика - Адаптирана работна среда 2023

ново До 31.01.2024 г. - Министерство на икономиката - Внедряване на иновации в предприятията 2023

До:07.02.2024 г. - Иновационни трансформации за преход към устойчивост на МСП

До:07.02.2024 г. -Хоризонт - „Иновации за трансформация“ за прехода към устойчивост на МСП (CSA)

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - Изменение на климата и безопасност на храните

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - Стартиращи селища с кръгова биоикономика

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - Тематична мрежа за справяне с измамите с храни

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - изпълнение на мисията възстановяване на нашия океан и води до 2030 г.

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - Минимизиране въздействието на климата върху рибарство

До:22.02.2024 г. - Хоризонт - селективно развъждане за биологични аквакултури

Предстоящи:

МРРБ-България-Турция-1

МЗ - Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Министерство на икономиката - Разработване на иновации 2023

Министерство на труда и социалната политика - Нови умения 2023

Архив

До: 15.11.2023 г. - EIT-Програма за търговци на дребно 2023

До: 16.11.2023 г. - EIT-Рамково финансиране на въздействието 2023

До:23.11.2023 г. - Хоризонт Европа - Сигурност на стабилни AI системи

До:23.11.2023 г. - Хоризонт Европа - Технологии за запазване на поверителността и управление на идентичността 2023

До:23.11.2023 г. -Хоризонт - Ускоряване на усвояването на приложни иновации за МСП

До:23.11.2023 г. - Хоризонт Европа - Киберсигруност 2023

До:29.11.2023 г. - EIT Urban Mobility - Градска мобилност

До: 13.11.2023 г. - EIT digital - Отворена фабрика за иновации 2023

До:28.09.2023 г. -Хоризонт - Напредване чрез диагностиката локално на пазара

До:03.10.2023 г. - ПВУ - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

До:28.09.2023 г. -Хоризонт Европа - Взаимно обучение и подкрепа за национални и регионални програми за иновации

До:21.9.2023 г. - Хоризонт Европа - Стимулиращи практики за експериментиране

До:20.9.2023 г. - Хоризонт Европа-Стратегическа мярка свързана с целите на Стратегията на ЕС за биоикономика, Индустриалната стратегия и Стратегията за МСП

До: 11.9.2023 г. - Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия, устойчивостта, като се вземат предвид подходите, основани на екосистемите

До: 11.9.2023 г. - Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Хоризонт Европа - Европейско партньорство за иновативни МСП/Eurostars-3 2023

До 24.7.2023 г. - Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия

СФБ Капиталов пазар АД

ЕИК: 831414785

София 1527
ул. Чаталджа 76, ет. 1
тел. 02/981 45 67 (факс)

За спешна връзка: 0888 92 41 85
e-mail: sfb@bia-bg.com

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG10UNCR96601006288200

BIC: UNCRBGSF

София, ул. Чаталджа 76, ет. 1