Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните).

Информация за нас:

СФБ Капиталов пазар АД (СФБ), ЕИК 831414785, е администратор на лични данни,

с адрес: гр. София 1000, ул. Алабин 16-20, тел. 02/980 10 86, факс 02/981 45 67,

e-mail: sfb@bia-bg.com

Какво представляват личните данни и тяхното обработване?

Съгласно Общият регламент за защита на данните:

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработването“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Какви данни обработва СФБ Капиталов пазар АД

1. Предоставени от клиентите/потребители на СФБ данни:

 • при поръчки на анализи за развитие на производството, вноса и износа за основни сектори на българската икономика:
 • имена, телефон и/или e-mail, адрес/адрес за изпращане на фактура;
 • данни, събирани при плащане, направено към СФБ, по начина, посочен в Общите условия на http://sfb.bia-bg.com;
 • банкови сметки;
 • данни, необходими за изготвяне на фактури, както и за доказване на тяхната достоверност;
 • информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;
 • IP адрес при посещение на уебсайта.
 1. при заявки на справки за предприятия (фирми):
 • имена;
 • фирма, държава, телефон, факс, електронна поща – е-mail;
 • данни, събирани при плащане, направено към СФБ, по начина, посочен в Общите условия на http://sfb.bia-bg.com;
 • банкови сметки;
 • данни, необходими за изготвяне на фактури, както и за доказване на тяхната достоверност;
 • информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;
 • IP адрес при посещение на уебсайта.

2. В зависимост от конкретните цели и основания СФБ обработва и публични данни, които не са предоставени от субекта(физическо лице), за който се отнасят, като:

 • имена на собственици, управляващи и представляващи български частни и държавни предприятия, институции и организации;
 • дялово или акционерно участие.
 • новини и съобщения, свързани с тези субекти.

Те са взети от медии и от официални публични източници на информация за търговците, сдруженията и фондациите, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и субектите по регистър БУЛСТАТ.

3. Предоставени от абонатите на електронните издания (бюлетини) на СФБ:

 • имена;
 • електронна поща – е-mail.

Цели на обработване на личните данни:

 1. Обработване на данните, което е необходимо изпълнение на заявка от страна клиента.

СФБ обработва данните за следните цели:

 • Идентифициране на клиент/потребител при: изпълнение на заявки за изготвяне на справки за предприятия и анализи, предоставяне на информация относно разяснения за ползваните услуги, плащане на услугата;
 • Актуализиране на лични данни или на информацията за ползваните услуги по заявка на клиента за корекция/изменение на данни/услуги;
 • Проверка на използван услуги по искане с цел предпазване на клиентите на СФБ от измами и злоупотреби от трети лица;
 • Изпращане на куриерска пратка с оригинална фактура за извършеното плащане;
 • Плащания на анализи и справки.
 1. Обработване на данните на абонатите на електронните издания на СФБ с цел изпращане на бюлетините.
 1. В изпълнение на законови задължения СФБ обработва данните на клиентите за следните цели:
 • Издаване на фактури и финансово-счетоводна дейност;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Изпълнение на нормативните изисквания на данъчното законодателство: Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Данъчно осигурителен кодекс и др.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните данни:

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори и фактури на хартиен носител;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от клиентите;
 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от СФБ предоставянето на информация, сред която и лични данни:български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

Срок за съхраняване на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Регистрационни данни (като имена, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) се съхраняват за целия период на поддържане на акаунта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията.
 • Личните данни на физическите лица, взети от Търговския регистър (ТР), се обработват за статистически цели и се съхраняват безсрочно. Публичността на ТР следва от Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър. Тази публичност законодателят обвързва с възможността на свободен достъп до факти и обстоятелства, при липса на съгласие на физическото лице.
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол като фактури и други се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Права на потребителите/клиентите на СФБ във връзка с обработване на личните данни

 • Правото на достъп включва:ясна, прозрачна и разбираема информация за това какви лични данни данни се обработват и информация за целите и източниците на това обработване.
 • Право на коригиране и изтриване:в случай, че обработваните данни са непълни или сгрешени: да бъдат коригирани и изтрити личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.
 • Право на възражение:по всяко време да бъде подадено:

a)      възражение срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно, личните данни на субекта не могат повече да бъдат обработвани.

 • Право на ограничаване на обработването:ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

a)      се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;

b)      обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, се иска тяхното ограничено обработване;

c)      когато клиента има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

d)      подадено е възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 • Право на скриване (ограничаване на публичния достъп): по искане от страна на представляващия на юридическо лице/предприятие, което е обект на заявка за справка може да бъде ограничен достъпа до данните му
 • Право на преносимост на данните: потребителят да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят до него, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по негова преценка.
 • Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране: изразява се в това потребителят да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

  При предоставяне на услуги СФБ не се използва технологии, попадащи в тази категория.
 • Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, да бъде поискано от СФБ да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 • Право на оттегляне на съгласие: по всяко време да бъде оттеглено съгласието за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от потребителя съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 • Право на жалба: при нарушения при обработването личните данни и на приложимото законодателство на e-mail: sfb@bia-bg.com или до Комисията за защита на личните данни: адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Заявления за упражняване на посочените права на потребителите/клиентите на СФБ във връзка с обработване на личните данни се подават лично или от изрично упълномощено лице чрез пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път. Произнасянето по отношение на искането е в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на СФБ, този срок може да бъде удължен до 30 дни.

Използване на „Бисквитки“ (cookies)

Цел и използване на „бисквитките“

СФБ инсталира „бисквитки“ единствено с цел позволяване на използването или подобряване на предлаганите функционални възможности и навигацията за потребителя. В никакъв случай СФБ не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или регистрация на лични данни.

Какво да направи потребителя, ако не желае да бъдат инсталирани „бисквитки“ на компютъра му?

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на компютъра или мобилното устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. При блокиране на някои или всички „бисквитки“ или при премахване на „бисквитките“, които вече са поставени на устройството на потребителя е възможно да се загубят някои функционални възможности. Това става с промяна на настройките за поверителност на браузъра, който използва. Някои трети оператори са разработили инструменти за дезактивиране на събирането и използването на данни от техните модули.

Сайтът на СФБ използва следните бисквитки:

PHP Session ID : Тази „бисквитка“ се използва за съхранение на информацията за навигацията.

language : Тази „бисквитка“ се използва за съхранение на активния език с цел правилно пренасочване при всяка заявка за страница.

Следните „бисквитки“ за Google се използват на сайта на СФБ:

__utma :Тази „бисквитка“ позволява да се определи колко пъти даден посетител е идвал на сайта на СФБ

__utmb :Тази „бисквитка“ се използва, за да се знае продължителността на посещението на сайта.

__utmc :Тази „бисквитка“ се използва, за да се знае продължителността на посещението на сайта. Срокът ѝ на действие изтича в края на сесията.

__utmz : Тази „бисквитка“ позволява да се определи откъде потребителят е дошъл на сайта.

Допълнителен модул позволява дезактивирането на Google Analytics (страницата може да не е на разположение на езика на потребителя).

Настоящата Политика се намира на адрес: http://sfb.bia-bg.com/privacyterms.php

СФБ запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта на СФБ.

СФБ не носи отговорност ако даден потребител не се е запознал с настоящата Политика.

гр. София, май 2018 г.
СФБ Капиталов пазар АД

 

Финансови новини

17.04.2024 БНБ с нова прогноза за БВП на страната Брутният вътрешен продукт на България се очаква да нарасне с 2,2% през настоящата година след повишение с... още>

17.04.2024 Министерството на финансите набра успешно 200 млн. лв. на вътрешния пазар След около година пауза Министерството на финансите даде ход на... още>

16.04.2024 Разходите за пенсии скочиха с двуцифрен процент спрямо миналата година Разходите за пенсии в България през март са в размер на 5 065,4 млн. лв.,... още>

Още>
Инвестиции

05.04.2024 Създадената в САЩ международна консултантска компания в сферата на дигиталната трансформация Synechron обяви, че е придобила българският разработчик... още>

22.03.2024 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дала разрешение на "Европапир България" ЕООД да придобие едноличен контрол върху "Микро Асу" ООД.... още>

20.03.2024 ЧСИ обяви за продажба голяма птицеферма Съдия-изпълнител обяви търг за продажба на Птицеферма във Великотърновското с. Присово. Имотът включва две... още>

Още>
Дружества

17.04.2024 35 милиона лева за ЦСКА Професионален футболен клуб ЦСКА е получил впечатляващата сума от 35 милиона лева от "Национален Фонд за Спорт, Култура,... още>

17.04.2024 Дружество за недвижими имоти ще зарадва акционерите с по-висок дивидент – 1.90 лв. Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на... още>

17.04.2024 "Далсия" е новото име на фирмата за топлинно счетоводство "Бруната" "Далсия" е новата търговска марка, под която фирма "Бруната" ООД ще осъществява... още>

Още

2023> 2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991> 1970> 1894>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1