Новини за СФБ Капиталов пазар АД

30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.


Жечко Димитров - Изпълнителен директор на СФБ Капиталов пазар АД (правоприемник на Софийска фондова борса)

 

На 8 април 2022 г. се навършват 30 години от проведената първа борсова сесия в новата икономическа история на България. Това са години, в които българския капиталов пазар възстанови работа, институционално се структурира, разви се технологично и функционално, създава инвестиционен интерес в страната и от чужбина. Тези 30 години не бяха леки и капиталовия пазар измина своя труден път на развитие - смениха се различни поколения експерти, брокери, емитенти, инвеститори и институции, но всеки един от тях даде своя принос за надграждане на постигнатото във времето за да придобие борсата и българския капиталов пазар днешния си облик.

 Историята на българския капиталов пазар накратко

За начало на акционерното дело в България се счита 1862 г. когато в Цариград е регистрирано "Параплувно търговско дружество Провидение" с капитал 12500 турски лири. През 1896 г. във Варна е учредено "Българско търговско дружество", а на следващата година в Цариград "Българско заемателно дружество". До Освобождението са създадени общо 11 акционерни дружества.

На 1 февруари 1912 г. Народното събрание приема Закон за борсите (обнародван в ДВ бр.48/29.02.1912 г.).

Софийска фондова борса е учредена на 28 юли 1914 г., но реално борсовата търговия започва официално на 20 януари 1918 г. Софийска фондова борса започва подготвителна работа за започване на ефективна дейност след края на войната. Осигурено е ползването под наем на помещение в сградата на Търговско-индустриалната камара, изготвени са наредби за провеждането на борсовите сесии и са определени тарифите за участие.

С Указ от 25 май 1915 г. е приет Борсовия правилник на Софийска фондова борса (обнародван в ДВ бр.120/1 юни 1915) Поканени са всички емитенти на ценни книжа - банки, производствени и търговски дружества да се регистрират за участие във фондовата търговия.

Софийска фондова борса е закрита и национализирана на 27 декември 1947 г. с промяна в чл.45 от Закона за банките като цялото имущества по право преминават безвъзмездно върху държавата. При БНБ се учредява служба, която е трябвало да продължи дейността на борсата по правилник, изработен от банката.

 Условия за възраждането на българския капиталов пазар

С ПМС 64/87 г. е приет Правилник за стопанската дейност, с който се даде право на предприятията да издават облигации и други ценни книжа.

С влизането в сила на Указ 56, през 1989 г. възникнаха първите акционерни дружества (АД) в новата икономическа история на България. От регистрираните 92 дружества, повечето са от сферата на банковото дело като резултат от преобразуването на окръжните и районните клонове на БНБ в универсални търговски банки.

През 1990 г. са регистрирани нови 63 акционерни дружества, като най-голяма част от тях са преобразувани търговски обекти от областта на туризма в самостоятелни дружества по решение на Комитета по туризъм.

През 1991 г. влезе в сила Търговския закон и възникнаха нови 298 акционерни дружества, като почти половината от тях (138) са преобразувани държавни фирми главно от системата на промишлеността.

Към края на 1992 г. общия брой на регистрираните дружества е 603 бр. (ЕАД - 17 и АД - 586 бр.).

През 1992 г. беше приет Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОП) и започна подготовка за провеждане на масова приватизация.

Възникването на новите акционерни дружества и в най-голяма степен, очакваната приватизация на държавна и общинска собственост, нарастващия инвестиционен интерес във и към България, предполагаха необходимостта от изграждане на механизми за вторична търговия с акции и други финансови инструменти. Частната инициатива на изградилата по това време широка търговска мрежа в цялата страна „Оупън маркет“ срещна подкрепата на тогавашния заместник-председател на Българска стопанска камара Божидар Данев и двете организации учредиха през декември 1991 г. „Софийска фондова борса“ ООД.

 Началото на борсовата търговия на 8 април 1992 г.

Първата борсова сесия на Софийска фондова борса е проведена в заседателната зала на последния етаж в тогавашната сграда на Българска стопанска камара на ул. Алабин 16-20. За хората от днешното поколение тази първа борсова сесия вероятно би предизвикала повече снизходителни усмивки защото беше проведена на принципа на аукциона – с наддаване за предложените акции. Първата официална сделка със 7 акции на тогавашната ТБ„Балканбанк“ АД положи началото на дейността на борсата.

 Първите стъпки на борсовата търговия

Борсовите сесии на Софийска фондова борса през 1992 г. се провеждаха по веднъж на две седмици. През май 1992 г. стартира работа и Първа българска фондова борса АД, а само за 2 години възникнаха общо 16 фондови борси в страната – София, Стара Загора, Варна, Русе, Бурас, Плевен, Сливен, Габрово, Перник, Раднево, Враца, Шумен и др.

В периода 1992-1994 г. десетки частни акционерни дружества стартираха набирането на публични емисии през фондовите борси и интересът на инвеститорите растеше непрекъснато.

Mрез есента на 1992 г. БСК организира посещение и работни контакти с Франфуртската фондова борса. На 6 август 1993 г. Софийска фондова борса организира и проведе първия си курс за брокерска правоспособност. От 19 януари 1994 г. започва провеждането на ежедневна борсова търговия, разработени и въведени са електронни системи за присъствена търговия. През м. юни 1994 г. излиза първия брой на специализираното месечно списание „Капиталов пазар“, което съдържа пълна борсова информация, анализи, статии и интервюта за капиталовия пазар в България.

Първоначалната еуфория за инвестиции в ценни книжа на дружества обещаващи атрактивни печалби закономерно доведе до краха на финансовите пирамиди Лайф Чойс Интернешънъл АД, Ийст Уест Интернешънъл АД, Лекс АД и други. Много хора загубиха парите си и назря значително обществено напрежение, което принуди държавата да предприеме мерки за регулиране на капиталовия пазар.

През 1995 г. Народното събрание прие първия специализиран закон регламентиращ търговията с ценни книжа – Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества и се създава специализиран надзорен орган на пазара на ценни книжа – Комисията за ценните книжа и фондовите борси (понастоящем КФН).

В периода 1995 – 1996 г. се изгради институционалната инфраструктурата на капиталовия пазар, като се създаде Българската фондова борса АД, която обедини Първа българска фондова борса АД и няколко регионални борси. Учреди се и „Централен депозитар“ АД. Въз основа на решението за масова приватизация на държавните преприятия, трансформирани в акционерни дружества в периода 1996-1997 г. бяха създадени повече от 80 приватизационни фондове и акциите на повече от 1200 предприятия се „качват“ за търговия на борсата.

През 1997 г. Българската фондова борса се обедини със Софийска фондова борса АД, като наименованието на новата борса е „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) и получи лиценз от КЦКФБ (КФН).

 Борсовата търговия днес и утре

30 години след провежданата първа борсова сесия в България можем безспорно да се гордеем с постигнатото. Да не забравяме, че Лондонската фондова борса води своето начало от 1773 г., Ню-Йоркската фондова борса от 1792 г., Борсата в Париж от 1802 и т.н. Нашата фондова борса е сравнително млада, но бързо укрепна, разви и утвърди. Днес на БФБ се търгуват ценните книжа на повече от 350 емитента, пазарът за малки и средни предприятия (BEAM) успешно реализира няколко изключително успешни първични публични предлагания на акции, търговската система на борсата е съвременна и позволява предоставянето на нови услуги, финансови инструменти и възможности за емитентите, посредниците и инвеститорите. България може само да се гордее с работата и на Централен депозитар.

Разбира се, че постигнатото ни кара да се гордеем, но не може да има доволство заради пропуснатото - доволният човек става ленив и горделив. Работата за развитието на капиталовия пазар в България е отговорност за всички – емитенти, посредници, инвеститори, експерти на фондовата борса и Централния депозитар, работодателски и професионални асоциации и НПО, но и главно на държавата. Тя трябва най-накрая да разбере необходимостта от капиталовия пазар и неговото място във финансовата система на съвременната държава. Борсата може и трябва да е мощен инструмент за осигуряване на финансиране за българските предприятия, възможност за осигуряване на алтернативни инвестиции за българските граждани, врата за българските високотехнологични компании към международните пазари.

Да си честитим днес 30 годишнитага от провеждането на първата борсова сесия, да благодарим на всички онези, които са дали своя принос за нейното развитие и още от утре да обърнем поглед напред, да намерим правилните и устойчиви решения, с които да посрещнем предизвикателствата на времето.

(08.04.2022)

30.05.2022  Спад в производството на минерални горива в Българияпрез 2021 г.

Новини от Европейски съюз

14.04.2022 ЕС дава и защита на автентични стоки от занаятите ЕС предлага регламент, с който да се въведе защита за географските означения на занаятчийски и... още>

10.04.2022 ЕК даде зелена светлина на жп мегакомпания, която ще обслужва пет държави Високоскоростните жп компании Eurostar и Thalys се обединяват в... още>

09.04.2021 ЕК: Страните членки могат да наложат по-строги ограничения за Covid ваксините по своя преценка Страните членки могат да наложат по-строги... още>

още новини от ЕС>
Новини

30.05.2022 Спад в производството на минерални горива в Българияпрез 2021 г. още>

08.04.2022 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г. още>

2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1