Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на СФБ Капиталов пазар АД на 29 май 2012 г. в 10.30 ч.

Съветът на директорите (СД) на СФБ Капиталов пазар АД със седалище гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на 29 май 2012 г. в 10.30 ч. в София, ул. “Алабин” 16-20, малката заседателна зала на ет. 1. при следния дневен ред и проект за решения към него:

1.Оотчет на СД за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2011 г.;

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г; проект за решение – ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г;

3.Доклад на регистрирания одитор за 2011 г.; проект за решение – ОСА одобрява одиторския доклад за 2011 г.;

4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2011 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

5.Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за 2012 г.;

6.Решение за разпределение на финансовия резултат за 2011 г..; проект за решение - ОСА приема реализираният през 2011 г. положителен нетен финансов резултат да се отнесе за покриване на непокрити загуби от минали години;

7.Разни; проект за решение - ОСА взема решение по допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.

Поканва всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 9.30 ч. и приключва в 10.30 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 15 юни 2012 г. в 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

На основание чл.223, ал.3 от ТЗ Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да организира свикването на Общото събрание чрез обявяване на поканата в Търговския регистър. (19.04.2012)

08.05.2012  През четвъртото тримесечие на 2011 г. отново има намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България с 0.7% на годишна база

10.05.2012  Сравнението на окончателните данни за 2010 г. с 2009 г. показва, че има спад на производството при парфюмите и тоалетните води

11.05.2012  Камарата на професионалните оценители стартира издаването на електронен седмичен бюлетин

11.07.2012  Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) през първото тримесечие на 2012 г. продължи да намалява, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора.

01.10.2012  През второто тримесечие на 2012 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България с 24.1%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора.

31.10.2012  Националната Комисия за Корпоративно Управление избра нов председател

Новини от Европейски съюз

24.07.2020 ЕК улеснява капиталовите пазари в подкрепа на икономическото възстановяване Европейската комисия прие пакет от възстановителни мерки за капиталовите... още>

09.07.2020 Европейската стоманодобивна промишленост търси път след коронавируса Коронавирусът нанесе тежък удар на европейския стоманен сектор. Насред Brexit и... още>

08.07.2020 Френската икономика отбеляза възстановяване с 19% през третото тримесечие, 3% през четвъртото тримесечие: INSEE Във френската икономика се очаква... още>

още новини от ЕС>
Новини

31.10.2012 Националната Комисия за Корпоративно Управление избра нов председател още>

01.10.2012 През второто тримесечие на 2012 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България с 24.1%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

11.07.2012 Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) през първото тримесечие на 2012 г. продължи да намалява, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

11.05.2012 Камарата на професионалните оценители стартира издаването на електронен седмичен бюлетин още>

10.05.2012 Сравнението на окончателните данни за 2010 г. с 2009 г. показва, че има спад на производството при парфюмите и тоалетните води още>

2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1