Новини за СФБ Капиталов пазар АД

СФБ-Капиталов пазар АД изготви изследване на потенциални емитенти на ценни книжа по поръчка на фондовата борса
БФБ е направила класация на 100-те родни компании с преобладаващо частно участие, най-подходящи за потенциални емитенти на публични емисии ценни книжа. Класацията обхваща общо 100 дружества, обособени в 13 различни отрасъла, като най-голям интерес има към хранително-вкусовата промишленост. Сrед 15-те класирани компании, от този отрасъл са популярни производители като Тандем-В ООД, Винпром-Пещера АД, Кенди ООД и Кенар ЕООД. Сред подходящите фирми от търговията на първо място е Доверие Брико АД – собственикът на веригата магазини Mr. Bricolage, а от хотелиерския и ресторантски бизнес единственото предложение е Варненската фирма Хепи. Избирано е между 7342 компании. Изследването, на което почива класацията, е направена от СФБ Капиталов пазар по поръчка на фондовата борса и се опира на счетоводните и финансови документи на 7342 компании за 2001 г. и 3937 за 2002 г. Изискването е било те да имат оборот, по-голям от 750 хил.лв. Отправна точка за анализа е потенциалните компании да са с преобладаваща публична частна собственост, и то на местни юридически и физически лица. Тук се изключват финансовите институции. Другото условие е компаниите да са експортно ориентирани и акциите им да не са се търгували досега на пода на фондовата борса. Основната част от изследването и 70% от крайния резултат се базират на многомерен сравнителен анализ, обхващаш 6 количествени и 9 качествени критерия. Направени са изчисления по всеки един от тях, като са използвани коефициенти, даващи възможност за съпоставимост на данните на отделните компании. Тези коефициенти са послужили за показателя “степен на рзвитие” на компанията и именно по този показател е направена класацията. Сред най-важните количествени критерии са оборотът, финансовиат резултат и обемът на редовния износ. Тук трябва да се има предвид, че 5 компании имат приходи от продажби, които надхвърлят 1 млрд. лв., сред които са НЕК, Булгаргаз, Лукойл и БТК. С печалба от над 100 млн. лв. за 2001 г. са три компании, като на първо място е Мобилтел, следван от БТК и НЕК. По размера на дълготрайните материални активи с най-виисок резултат е НЕК - с активи, надхвърлящи 1 млрд. лв. При качествените критерии с най-висока тежест е счетоводната (чиста) стойност на акцията и пазарната стойност на компанията. От значение е и коефициентът на задлъжнялост, показващ степента на независимост на фирмата от кредитори. Освен многомерния статистически анализ за крайния резултат са повлияли и експертните оценки на всяка една от компаниите, като те са формирали 30% от окончателната оценка за фирмата. Тези експертни оценки са базирани на изисквания, на които трябва да отговарят компаниите. Сред тях е да няма компании, които са със значително чуждестранно участие, поради което от класацията са отпаднали Метро Кеш&Кери България и Билла. От класацията са отпаднали и всички фирми с преобладаващо общинско участие, както и тези, които са включени в различните списъци за приватизация. От списъка са отпаднали са отпаднали и дружества, отписали се от публичност през последните две години и явно нямащи намерение да използват борсата за привличане на свежи парични ресурси. Вече има деклариран значителен интерес от инвестиционни посредници, заяви източник отфондовата борса. За всичките 100 компании към анализа СФБ-Капиталов пазар е приложил и финансови профили, базирани на актуални данни. (26.04.2004)

27.04.2004  Анализ на производството на дървен материал и изделия от него за 2003

03.05.2004  Обзорен анализ на производството на месо и месни продукти в България за 2003

17.05.2004  Анализ на Туристическите услуги в България за 2003

11.06.2004  Доверие-Капитал АД придоби акции на СФБ Капиталов пазар АД

18.06.2004  Промени в Съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД

21.06.2004  В Плевен започна базов REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

06.08.2004  Успешно за всички участници завърши базовият REFA-курс в град Плевен, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД.

16.11.2004  Завърши вторият за тази година базов REFA-курс, който се проведе в град Банкя

08.12.2004  Аналитичен модул от експертите на СФБ Капиталов пазар АД бе приет единодушно, с висока оценка от работната група за създаване на Национална стратегия за развитие на пчеларството в България

Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

08.12.2004 Аналитичен модул от експертите на СФБ Капиталов пазар АД бе приет единодушно, с висока оценка от работната група за създаване на Национална стратегия за развитие на пчеларството в България още>

16.11.2004 Завърши вторият за тази година базов REFA-курс, който се проведе в град Банкя още>

06.08.2004 Успешно за всички участници завърши базовият REFA-курс в град Плевен, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД. още>

21.06.2004 В Плевен започна базов REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" още>

18.06.2004 Промени в Съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД още>

2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1