Новини за СФБ Капиталов пазар АД

25.05.2005  Банките в България ще предоговарят наново условията по раздадените кредити, които не са погасени към 2007 г. Това стана ясно на конференция за въвеждането на новите капиталови изисквания към кредитните институции.

25.05.2005  БИК Капиталов пазар ЕООД постигна договореност за партньорство с британската консултантска компания Zircon Business Solutions, специализирана в областта на финансовите и инвестиционни възможности на българския пазар

25.05.2005  Рисковата премия за кредитите, отпускани за частния бизнес у нас, е по-ниска отколкото в Германия, показват данните от изследване на Световната банка.

25.05.2005  БНБ ще подготви нова наредба за капиталовата адекватност, която да отрази новите капиталови изисквания на Базел II.

Общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30 юни 2005 г.
Съветът на директорите (СД) на СФБ Капиталов пазар АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на 30 юни 2005 г. в 13 ч. в София, ул. “Алабин” 16-20, заседателна зала на ет. 1. при следния дневен ред и проекти за решения към него:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.;
3. разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за решение - ОС приема да не се разпределя дивидент за 2004 г., като с реализираната печалба за 2004 г., да се покрие съразмерна част от загубите от минали години;
4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
6. смяна на седалището, адреса на управление и предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС приема смяната на седалището, адреса на управление и предмета на дейност;
7. изменения на устава на дружеството; проект за решение – ОС приема измененията на устава;
8. разни; проект за решение - ОС взема решение по допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.
Поканва всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 12 ч. и приключва в 13.00 ч. Материалите по дневния ред да са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 14 юли 2005 г. в 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред (25.05.2005)

08.06.2005  Националeн иновационен фонд финансира проекти за внедряване на ИТ технологии и предпроектни и маркетингови проучвания

21.06.2005  Вписани са промени за СФБ Капиталов пазар АД

08.08.2005  Маню Моравенов, досегашен директор Търговия и надзор, напусна миналата седмица Българската фондова борса.

24.11.2005  Инвестират 80 млн. евро в пчеларството през следващите 10 г.

Новини от Европейски съюз

04.10.2019 Италианските власти са започнали разследване за предполагаемо укриване на данъци от страна на американската платформа за видео стрийминг Netflix.... още>

03.10.2019 Джонсън отправи към ЕС последно предложение за Брекзит Британският премиер Борис Джонсън днес разкри някои от предложенията за променено... още>

02.10.2019 Словенската авиокомпания Adria Airways обяви фалит Словенската авиокомпания Adria Airways подаде молба за ликвидация и отмени всички полети, след... още>

още новини от ЕС>
Новини

24.11.2005 Инвестират 80 млн. евро в пчеларството през следващите 10 г. още>

08.08.2005 Маню Моравенов, досегашен директор Търговия и надзор, напусна миналата седмица Българската фондова борса. още>

21.06.2005 Вписани са промени за СФБ Капиталов пазар АД още>

08.06.2005 Националeн иновационен фонд финансира проекти за внедряване на ИТ технологии и предпроектни и маркетингови проучвания още>

25.05.2005 Общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30 юни 2005 г. още>

2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1