Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 10 юни 2015 г.

Съветът на директорите (СД) на СФБ Капиталов пазар АД със седалище гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на 10 юни 2015 г. в 9.30 ч. в София, ул. “Алабин” 16-20 при следния дневен ред и проект за решения към него:

1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2014г.; проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014г.;

2. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г; проект за решение – ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г;

3. доклад на регистрирания одитор за 2014 г.; проект за решение – ОСА одобрява одиторския доклад за 2014 г.;

4. избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2015 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за 2015 г.;

5. освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2014 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

6. избор на членове на Съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД за мандат от 5 (пет) години; проект за решение - ОСА приема предложението на СД и преизбира за нов мандат от 5 (пет) години действащите членове на СД: Жечко Димитров Петров, Маню Тодоров Моравенов и Ваня Благоева Кирова;

7. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА определя месечно възнаграждениe в размер на 3 (три) минимални работни заплати за Председателя на СД, а за другите членове на СД в размер на 2 (две) минимални работни заплати.

8. решение за финансовия резултат за 2014 г.; проект за решение - ОСА приема реализираният през 2014 г. положителен нетен финансов резултат да се отнесе за покриване на непокрити загуби от минали години;

9. разни; проект за решение - ОСА взема решение по допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.

Поканва всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 8.30 ч. и приключва в 9.30 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 26 юни 2015 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. (20.04.2015)

16.10.2015  Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица.

20.10.2015  През второто тримесечие на 2015 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) нараства на годишна база с 2.5%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД

Новини от Европейски съюз

12.12.2018 ЕИБ предостави на Словакия 60 млн. евро за подобряване на безопасността на АЕЦ в страната Европейската инвестиционна банка предостави на Словакия... още>

05.12.2018 Франция въведе мораториум върху цените на горивата Управляващите във Франция въвеждат мораториум върху увеличението на цените на дизеловото гориво и... още>

04.12.2018 Германия защити "Северен поток 2" въпреки напрежението с Русия Планираният газопровод "Северен поток 2" е икономически проект, а Украйна трябва да... още>

още новини от ЕС>
Новини

20.10.2015 През второто тримесечие на 2015 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) нараства на годишна база с 2.5%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД още>

16.10.2015 Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица. още>

20.04.2015 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 10 юни 2015 г. още>

25.02.2015 Нокаут за публичните дружества със земя още>

07.01.2015 През третото тримесечие на 2014 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) намалява на годишна база с 5%, но в сравнение с второто тримесечие на 2013 г. нараства с 0.5% още>

2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1