Парфюмерия, козметика и етерични масла - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Производството на парфюмерийни и козметични продукти в България се характеризира с тенденция на колебливо увеличение. През 2005 г. са произведени близо 3 хил. тона или с 16.3% повече козметични продукти в сравнение с 2001 г. В сравнение с 2004 г. произведените козметични продукти са с около 1000 тона повече.
  • По предварителни данни от НСИ, през 2006 г. производството на шампоани е намаляло с 532 тона или с 8.2%, а произведените количества паста за зъби са по-малко с 13.3 млн. броя или с 21.3%.
  • През първите шест месеца на 2007 г. производството на шампоани отбелязва тенденция за увеличение от 2% в сравнение със същия период на миналата година. Производството на паста за зъби обаче е намаляло с близо 8.5 млн. броя, което изразено в проценти е 34%.
Износ
  • Продължава тенденцията за намаление на изнесените количества. В сравнение с 2001 г. износът през 2006 г. е по-малък с около 27%, а спрямо 2005 г. спадът е с около 11%.
  • Износът през първото полугодие на 2007 г. е по-малък в сравнение със същия период на 2006 г. Слабо увеличение се наблюдава при износа на парфюми и тоалетни води и препаратите за поддържане на косата. Намален е делът на износа на препаратите за устната кухина или зъбите с 32%, което се дължи на намаляващия износ на пасти за зъби (намаление от 34%).
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на козметични продукти и паста за зъби продължава. Увеличението през 2006 г. спрямо 2001 г. е над 82%. Спрямо 2005 г. прирастът е почти 3 хил. тона или 21.2%.
  • През първото полугодие на 2007 г. се наблюдава скок във вноса на козметични продукти, който се дължи на внесените количества препарати за поддържане на косата.
Външнотърговско салдо
  • До 2003 г. външнотърговското салдо е положително. От 2004 г. насам обаче вносът е по-голям от износа и салдото е отрицателно. Общо за последните три години отрицателното салдо (75.4 млн. EUR) е 2.1 пъти по-голямо от положителното салдо до 2003 г. (35.5 млн. EUR).
  • В сравнение с първото полугодие на 2006 г. отрицателното салдо през 2007 г. нараства с над 12 млн. EUR.

Съдържание
I .    Основни тенденции в производството на козметични продукти
1.1.    Производство
1.2.    Износ
1.3.    Внос
1.4.    Външнотърговско салдо
II .    Производство на козметични продукти
2.1.    Производство (2001–2005)
2.1.1.    Шампоани
2.1.2.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
2.1.3.    Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене
2.1.4.    Готови козметични препарати, парфюмерийни и тоалетни продукти
2.1.5.    Препарати за педикюр и маникюр
2.1.6.    Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите (без паста за зъби)
2.1.7.    Пасти за зъби
2.2.    Производство 2006 г. и първо полугодие 2007 г.
2.2.1.    Производство 2006 г.
2.2.2.    Производство първо полугодие 2007 г.
III .    Продажби на вътрешния пазар на козметични продукти
3.1.    Продажби 2005 г.
3.2.    Продажби 2006 г.
3.3.    Продажби първо полугодие 2007 г.
IV .    Износ на козметични продукти
4.1.    Износ на козметични продукти 2006 г.
4.1.1.    Парфюми и тоалетни води
4.1.2.    Готови козметични продукти
4.1.3.    Препарати за поддържане на косата
4.1.4.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
4.1.5.    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти
4.2.    Износ Първо полугодие 2007 г.
4.3.    Регионални пазари
4.3.1.    Износ 2006 г.
4.3.2.    Износ първо полугодие 2007 г.
4.3.3.    Износ за Русия
V .    Внос
5.1.    Внос на козметични продукти 2006 г.
5.2.    Внос първо полугодие 2007 г.
5.3.    Регионални пазари
5.3.1.    Внос 2006 г.
5.3.2.    Внос първо полугодие 2007 г.
VI .    Стокообмен с козметични продукти
6.1.    Стокообмен 2001 – 2006 г.
6.2.    Стокообмен първо полугодие 2007 г.
VII .    Етерични масла
7.1.    Производство и продажби на вътрешния пазар
7.2.    Износ
7.3.    Внос
7.4.    Стокообмен
VIII .    Предприятията от сектора
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на парфюми и тоалетни продукти”
IX .    Приложения
9.1.    Средни цени на изнесените козметични и парфюмерийни продукти 2005-2006, EUR/kg
9.2.    Средни цени на изнесените козметични и парфюмерийни продукти първо полугодие 2006-2007, EUR/kg
9.3.    Средни цени на внесените козметични и парфюмерийни продукти 2005-2006, EUR/kg
9.4.    Средни цени на внесените козметични и парфюмерийни продукти първо полугодие 2006-2007, EUR/kg
9.5.    Средни цени на изнесените етерични масла 2005-2006, EUR/kg
9.6.    Кодове от Митническата тарифа, използвани в анализа


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1