Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2013

Основни тенденции
Производство
 • Производството на парфюмерийни и козметични продукти в България е с колеблива тенденция на нарастване.
 • Окончателните данни за 2012 г. показват нарастване на производството на парфюми и тоалетни води с 15.4%, на препарати за бръснене, препарати за баня, тоалетни сапуни, дезодоранти нарастване с 1.3% спрямо 2011 г. Нарастване има и в производството на лосиони и други препарати за поддържане на косата с 13.8%.
 • Намалява производството на шампоани и пасти за зъби - съответно с 4.9% и с 15.5%.
 • Производството на етерични масла в България се увеличава за целия разглеждан период, като спрямо 2011 г. – увеличението е с 14.3%, а спрямо 2008 г. увеличението е двойно.
 • Предварителните данни за производството през 2013 г. показват увеличение с 37.2% на произведените количества шампоани и намаление с около 3% на произведените количества  паста за зъби спрямо 2012 г. Увеличение има и в произведените количества етерични масла с 38.6%.
Продажби
 • По-голямата част от произведените в България козметични продукти и пастата за зъби са предназначени за износ. Тази тенденция се запазва и през 2012 г., като общите продажби на производителите показват, че над 50% от продадените препарати за поддържане на косата, препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите и продадените пасти за зъби са предназначени за външни пазари.
 • Увеличават се продажбите на вътрешния пазар - спрямо 2011 г. увеличението е с 8.4% при парфюмите и тоалетните води, при тоалетните сапуни – с 20.3%, при препаратите за поддържане на косата – с 21.7%, при пастата за зъби – с 29.1%. 19.5% от продадените количества етерични масла са предназначени за вътрешния пазар.
 • Предварителните данни за 2013 г. показват увеличение на продажбите на шампоани с 6.5% в сравнение с 2012 година, а при пастата за зъби – намаление с 16.3%. Увеличение има и в продажбите на вътрешния пазар на етерични масла – 2 пъти.
Внос - Износ
 • През 2013 г. стокообменът с парфюмерийни и козметични продукти в България се увеличава с 10% в сравнение с 2012 г., а отрицателното външнотърговско салдо - с 21.4%.
 • Продължава възходящата тенденция на вноса на парфюмерийни и козметични продукти. Спрямо 2012 г. увеличението на внесените количества е с 16.7%, а в стойностно изражение – с 11.4%. Делът във вноса на страната през 2013 г. е 0.73% срещу 0.66% през 2012 г.
 • Внесените количества етерични масла са по-малко с 5.7% в сравнение с 2012 г.
 • През 2013 г. изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България намаляват, но стойността им се увеличава. Спрямо 2012 г. намалението на изнесените количества е с 14.2%, а стойностният обем е по-голям с 8.1%. Делът на изнесените парфюмерийни и козметични продукти представлява 0.6% от общия износ на страната за 2013 г., като няма промяна в сравнение с 2012 г.
 • Изнесените количества етерични масла са повече с 9.3% в сравнение с 2012 г.
Финансови показатели
 • В сравнение с нефинансовите предприятия рентабилността на продажбите на козметичните предприятия е 3.5 пъти по-голяма, а на предприятията, произвеждащи етерични масла - 4.8 пъти по-голяма.
 • Общата ликвидност на козметичните предприятия е два пъти по-висока в сравнение с нефинансовите предприятия, а на предприятията, произвеждащи етерични масла - 1.5 пъти по-висока.
 • В сравнение с нефинансовите предприятия коефициентът на задлъжнялост на козметичните предприятия е по-малък близо 3 пъти, а на предприятията, произвеждащи етерични масла – 1.8 пъти по-малък.
Съдържание
I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Внос - Износ
3.4.    Финансови показатели
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2008-2012)
4.1.1.    Парфюми и тоалетни води
4.1.2.    Шампоани
4.1.3.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.4.    Тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати
4.1.5.    Пасти за зъби
4.2.    Предварителни данни (2013)
V.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
5.1.    Годишни данни (2008-2012)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2013)
VI.    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Стокообмен
6.1.1.    Годишни данни 2008-2013
6.2.    Внос
6.2.1.    Годишни данни (2008-2013)
6.3.    Износ
6.3.1.    Годишни данни (2008-2013)
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
7.1.    Производство
7.1.1.    Окончателни данни (2008-2012)
7.1.2.    Предварителни данни (2013)
7.2.    Продажби на вътрешния пазар
7.2.1.    Окончателни данни (2008-2012)
7.2.2.    Предварителни данни (2013)
7.3.    Внос
7.4.    Износ
VIII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
8.3.1.    Активи и пасиви
8.3.2.    Рентабилност
8.3.3.    Ликвидност
8.3.4.    Задлъжнялост
8.4.    Сертифицирани фирми по ISO
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.6.1.    Водещи предприятия по печалба
8.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
8.6.3.    Водещи предприятия по наети лица
8.7.    Публични дружества от сектора
8.7.1.    Арома АД
8.7.2.    Българска роза АД
8.7.3.    Българска роза Пловдив АД (в ликвидация)
8.7.4.    Лавена АД
IX.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА

10.1.    Регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно козметичните продукти
10.2.    Закон за здравето
10.3.    Закон за опазване на околната среда
10.4.    Наредба за изискванията към козметичните продукти
10.5.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
10.6.    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
10.7.    Наредба за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането
10.8.    Регламент относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски и хранителни продукти
XI.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1