Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Пресконференция на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и СФБ Капиталов пазар АД за създаване на организиран извънборсов пазар в България
На 28 април, 1998 беше проведена пресконференция на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и СФБ Капиталов пазар АД за създаване на организиран извънборсов пазар в България. БАЛИП е сдружение с идеална цел, в която членуват 23 лицензирани от КЦКФБ инвестиционни посредника. Основните цели на Асоциацията са да съдейства за развитието на капиталовия пазар в България на основата на принципите на равноправна и етична търговия с ценни книжа и защита интересите на инвеститорите. СФБ Капиталов пазар АД е правоприемник на Софийска фондова борса, акумулирала опита и традициите на един от първите пазари на ценни книжа в България. С приетите от Народното събрание изменения и допълнения в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества се дадоха основните характеристики и изисквания за създаването на организиран извънборсов пазар в България. Водени от естественото си желание да участват активно в създаването и регулирането на такъв пазар, членовете на БАЛИП намериха ефективно решение чрез придобиване на мажоритарно участие в капитала на СФБ Капиталов пазар да ускорят процеса по реализацията на тази цел. Съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД прие Концепция за изграждането на организиран извънборсов пазар в България, принципите на която да намерят отражение в Правилника за търговия. В подготовката на Правилника ще вземат участие на паритетен принцип и представители на търговските банки, регистрирани в КЦКФБ като инвестиционни посредници. В съответствие с духа на закона, ние виждаме организирания извънборсов пазар не като алтернатива на фондовата борса, а като нейно естествено допълнение. На този пазар ще се даде възможност на широк кръг емитенти, неотговарящи на общоприетите изисквания за регистрация на официалния борсов пазар, да участват активно в капиталовия пазар. Отчитайки необходимостта от консолидация на българския капиталов пазар сме готови за ползотворни съвместни действия с Българска фондова борса и другите участници на пазара в областта на разрешаване на споровете (Арбитражен съд), гарантиране на сделките (Гаранционен фонд), единна система за клиринг и сетълмент и други дейности от взаимен интерес. Организираният извънборсов пазар ще създаде условия за по-голяма прозрачност на пазара, информационна осигуреност доведена до крайния инвеститор, и неотменяемост на сключените сделки, като задължителни условия за укрепване на доверието на инвеститорите в капиталовия пазар и неговите непосредствени участници. (29.04.1998)

10.06.1998  Вписано е новото наименование на "Софийска фондова борса" - АД - "СФБ капиталов пазар" - АД

23.06.1998  БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв.

09.07.1998  Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД

02.09.1998  Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД

07.09.1998  От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции.

Новини от Европейски съюз

10.04.2020 Германският износ изненадващо се е увеличил през февруари, но търговията с Китай бележи рязко свиване през първите два месеца на годината, след като... още>

24.03.2020 Брюксел предлага безпрецедентно прекъсване на фискалните правила на ЕС Европейската комисия в петък предложи за пръв път задействане на Общата... още>

23.03.2020 Евросъюзът обмисля идеята за общи "коронаоблигации" Европейската комисия е готова да разгледа възможността да подкрепи идеята за емитиране на общи... още>

още новини от ЕС>
Новини

07.09.1998 От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции. още>

02.09.1998 Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД още>

09.07.1998 Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД още>

23.06.1998 БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв. още>

10.06.1998 Вписано е новото наименование на "Софийска фондова борса" - АД - "СФБ капиталов пазар" - АД още>

2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1